ឯកសារដែលមានក្នុងគេហទំព័រ http://www.khmerlaws.com អ្នកស្រាវជ្រាវ និង សាធារណជនអាចទាញយកដោយពុំគិតថ្លៃ។​ ក្រុម​ការងារ khmerlaws.com មានគោលបំណងចែកជូនដល់សាធារណជនសម្រាប់ជាការផ្សព្វផ្សាយ អប់រំគ្មានគោលដៅធ្វើអាជីវកម្មឡើយ។ មាត្រា១០នៃច្បាប់ស្ដីពី សិទ្ធិអ្នកនិពន្ធ និង សិទ្ធិប្រហាក់ប្រហែល អនុម័តថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៣ បានបញ្ញត្ដិនូវស្នាដៃដែលមិនស្ថិតនៅក្រោមកិច្ចការពារនៃច្បាប់នេះមានដូចជា៖ ក. រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ច្បាប់ ព្រះរាជក្រឹត្យ អនុក្រឹត្យ និង លិខិតបទដ្ឋានផ្លូវការនានា។ ខ. ប្រកាស សេចក្ដីសម្រេច លិខិតបញ្ជាក់ សារាចរណែនាំផ្សេងៗដែលចេញដោយអង្គការរដ្ឋ។ គ. សេចក្ដីសម្រេច សាលក្រម ឬ សាលដីកាផ្សេងៗរបស់តុលាការ។ ឃ. អត្ថបទបកប្រែជាភាសាបរទេសនៃអត្ថបទក្នុងចំនុច ក និង ចំណុចខ និង ចំណុច គ ខាងលើក្នុងមាត្រានេះគំនិត នីតិវិធី ប្រព័ន្ធ របៀបប្រតិបត្តិការ ទស្សនៈ គោលការណ៍ ការរករកឃើញ ឬ ទិន្នន័យសាមញ្ញទោះបីត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយអត្ថាធិប្បាយ ពន្យល់ ឬ មានក្នុងស្នាដៃណាមួយក៏ដោយ៕
Up

ច្បាប់

ក្រឹត្យ‒ច្បាប់​លេខ៣៣ស្ដីពី​ការគ្រប់គ្រង​វិស័យ​ព្រៃឈើ ក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋ

នៃ​សាធារណៈរដ្ឋ​ប្រជាមានិត​កម្ពុជា ចុះ​ថ្ងៃទី ២៥ខែ មិថុនាឆ្នាំ ១៩៨៨

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ច្បាប់​ស្ដីពី​ហិរញ្ញវត្ថុ​សម្រាប់​ការគ្រប់គ្រង​ឆ្នាំ ២០១០ ចុះ​ថ្ងៃទី ១៦ខែ ធ្នូឆ្នាំ ២០០៩

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ច្បាប់​ស្ដីពី​ការអប់រំ ចុះ​ថ្ងៃទី ០៨ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០០៧

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ច្បាប់​ស្ដីពី​ហិរញ្ញវត្ថុ​សម្រាប់​ការគ្រប់គ្រង​ឆ្នាំ ២០០៧ ចុះ​ថ្ងៃទី ២៩ខែ ធ្នូឆ្នាំ ២០០៦

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ច្បាប់​ស្ដីពី​ការអនុម័ត​យល់ព្រម​ឱ្យ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជាចូលរួម

​លើ​ពិធីសារ​ម៉ុងរ៉េអាល់ ស្តីពី​សារធាតុ​បំផ្លាញ​ស្រទាប់​អូហ្សូន ចុះ​ថ្ងៃទី ២៦ខែ ធ្នូឆ្នាំ ២០០៦

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ច្បាប់​ស្ដីពី​វិធាន​ពាណិជ្ជកម្ម និង​បញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម ចុះ​ថ្ងៃទី

២៦ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ១៩៩៥ និង​ច្បាប់​ស្តីពី​វិសោធនកម្ម​មាត្រា ១០,១១,១៤,១៦,១៧,២១,២២,២៥,២៦,២៨,២៩,៣០,៣១,៣២

,៣៣,៣៤,៣៥,៣៦,៣៧,៣៨,៤០,៤២,៤៤ ក្នុង​ជំពូក​ទី ២ មាត្រា

៥៤,៥៧,៥៨ ក្នុង​ជំពូក​ទី ៤ និង​មាត្រា ៥៩,៦០ ក្នុង​ជំពូក​ទី ៥ នៃ

​ច្បាប់​ស្ដីពី “វិធាន​ពាណិជ្ជកម្ម និង​បញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម”ចុះ​ថ្ងៃទី ១៨ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ១៩៩៩

Rating: 4 / 1 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ច្បាប់​ស្ដីពី​សម្បទានចុះ​ថ្ងៃទី ១៩ខែ តុលាឆ្នាំ ២០០៧

Rating: 4 / 3 votes  
Only registered and logged in users can rate this file

ច្បាប់​ស្ដីពី​ការអនុម័ត​យល់ព្រម​លើ​កិច្ចព្រមព្រៀង រវាង​

រាជរដ្ឋាភិបាល​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជានិង​រដ្ឋាភិបាល​នៃ​

សាធារណៈរដ្ឋ​អ៊ីស្លាម​ប៉ា​គី​ស្ថាន ស្តីពី​ការជំរុញ និង​ការការពារ​

វិនិយោគ ចុះ​ថ្ងៃទី ១២ខែ តុលាឆ្នាំ ២០០៧

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ច្បាប់​ស្ដីពី​ឯក​ពន្ធភាព ចុះ​ថ្ងៃទី ២១ខែ តុលាឆ្នាំ ២០០៦

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ច្បាប់​ស្ដីពី​ការអនុម័ត​យល់ព្រម​ឱ្យ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា

ចូល​ជា​ភាគី​នៃ​អនុសញ្ញា​អង្គការសហប្រជាជាតិ ស្តីពី​កិច្ចការពារ

​បេតិកភណ្ឌ​វប្បធម៌​ក្រោម​ទឹក ចុះ​ថ្ងៃទី ២០ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០០៧

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ច្បាប់​ស្ដីពី​ការបង្កើត​ក្រសួង​ទំនាក់ទំនង​ជាមួយ​រដ្ឋ​សភា‒ព្រឹទ្ធសភា

និង​អធិការកិច្ច ចុះ​ថ្ងៃទី ១៧ខែ មិថុនាឆ្នាំ ១៩៩៩

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ច្បាប់​ស្ដីពី​ការគ្រប់គ្រង​ធនធានទឹក​នៅក្នុង​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា

ចុះ​ថ្ងៃទី ២៩ខែ មិថុនាឆ្នាំ ២០០៧

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ច្បាប់​ស្ដីពី​ការអនុម័ត​យល់ព្រម​ឱ្យ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា

ចូលរួម​ក្នុង​កិច្ចព្រមព្រៀង​អាស៊ាន​ស្តីពី​ការបំពុល​ដោយ​ផ្សែង

​អ័ព្ទ​ឆ្លងកាត់​ព្រំដែន ចុះ​ថ្ងៃទី ១៦ខែ មិថុនាឆ្នាំ ២០០៦

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ច្បាប់​ស្ដីពី​ការអនុម័ត​យល់ព្រម​ឱ្យ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជាចូលរួម

​ក្នុង​អនុសញ្ញា​បា​សែ​ល ស្តីពី​ការត្រួតពិនិត្យ​ចលនា​ដឹកជញ្ជូន និង​ការ

បោះបងចោល​សំណល់​គ្រោះថ្នាក់​ឆ្លងដែន ចុះ​ថ្ងៃទី ១៦ខែ មិថុនាឆ្នាំ ២០០៦

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ច្បាប់​ស្ដីពី​ការអនុម័ត​យល់ព្រម​ឱ្យ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជាចូលរួម​ក្នុង

​អនុសញ្ញា​ស្ដុក​ខូ​ម ស្តីពី​សារធាតុបំពុល​ស​រី​រា​ង្គ​មិន​ងាយ​បំបែក​ធាតុ

ចុះ​ថ្ងៃទី ១៦ខែ មិថុនាឆ្នាំ ២០០៦

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ច្បាប់​ស្ដីពី​ការអនុម័ត​យល់ព្រម​ឱ្យ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជាចូលរួម​ក្នុង​

អនុសញ្ញា ស្តីពី​ជីវចម្រុះ ចុះ​ថ្ងៃទី ១៦ខែ មិថុនាឆ្នាំ ២០០៦

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ច្បាប់​ស្ដីពី​ការបោះឆ្នោត​ជ្រើសរើស​ក្រុមប្រឹក្សា​រាជធានី ក្រុមប្រឹក្សា​ខេត្ត

ក្រុមប្រឹក្សា​ក្រុង ក្រុមប្រឹក្សា​ស្រុក ក្រុមប្រឹក្សា​ខណ្ឌ ចុះ​ថ្ងៃទី ២៤ខែ ឧសភាឆ្នាំ ២០០៨

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ច្បាប់​ស្ដីពី​ការគ្រប់គ្រង​រដ្ឋបាល​រាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក

ខណ្ឌចុះ​ថ្ងៃទី ២៤ខែ ឧសភាឆ្នាំ ២០០៨

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ច្បាប់​ស្ដីពី​ប្រព័ន្ធ​ហិរញ្ញវត្ថុ​សាធារណៈចុះ​ថ្ងៃទី ១៣ខែ ឧសភាឆ្នាំ ២០០៨

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ច្បាប់​ស្ដីពី​ជលផលចុះ​ថ្ងៃទី ២១ខែ ឧសភាឆ្នាំ ២០០៦

Rating: 4 / 2 votes  
Only registered and logged in users can rate this file
 
Powered by Phoca Download

ស្វែងរក

បទដ្ឋានគតិយុត្ត ១៩៩៣-បច្ចុប្បន្ន

អ្នក​កំពុង​ទស្សនា

យើង​មាន ភ្ញៀវ 4នាក់ និង គ្មាន​សមាជិក លើ​បណ្ដាញ

ស្ថិតិ​អ្នក​ទស្សនា

ថ្ងៃ​នេះ30
ម្សិល​មិញ6
សប្តាហ៍នេះ36
ខែនេះ36
សរុប1041850