ឯកសារដែលមានក្នុងគេហទំព័រ http://www.khmerlaws.com អ្នកស្រាវជ្រាវ និង សាធារណជនអាចទាញយកដោយពុំគិតថ្លៃ។​ ក្រុម​ការងារ khmerlaws.com មានគោលបំណងចែកជូនដល់សាធារណជនសម្រាប់ជាការផ្សព្វផ្សាយ អប់រំគ្មានគោលដៅធ្វើអាជីវកម្មឡើយ។ មាត្រា១០នៃច្បាប់ស្ដីពី សិទ្ធិអ្នកនិពន្ធ និង សិទ្ធិប្រហាក់ប្រហែល អនុម័តថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៣ បានបញ្ញត្ដិនូវស្នាដៃដែលមិនស្ថិតនៅក្រោមកិច្ចការពារនៃច្បាប់នេះមានដូចជា៖ ក. រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ច្បាប់ ព្រះរាជក្រឹត្យ អនុក្រឹត្យ និង លិខិតបទដ្ឋានផ្លូវការនានា។ ខ. ប្រកាស សេចក្ដីសម្រេច លិខិតបញ្ជាក់ សារាចរណែនាំផ្សេងៗដែលចេញដោយអង្គការរដ្ឋ។ គ. សេចក្ដីសម្រេច សាលក្រម ឬ សាលដីកាផ្សេងៗរបស់តុលាការ។ ឃ. អត្ថបទបកប្រែជាភាសាបរទេសនៃអត្ថបទក្នុងចំនុច ក និង ចំណុចខ និង ចំណុច គ ខាងលើក្នុងមាត្រានេះគំនិត នីតិវិធី ប្រព័ន្ធ របៀបប្រតិបត្តិការ ទស្សនៈ គោលការណ៍ ការរករកឃើញ ឬ ទិន្នន័យសាមញ្ញទោះបីត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយអត្ថាធិប្បាយ ពន្យល់ ឬ មានក្នុងស្នាដៃណាមួយក៏ដោយ៕
Up

ព្រះរាជក្រឹត្យ

ព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/១២០៨/១៤២៩ ចុះថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០០៨ ស្ដីពីការបង្កើត “គណៈកម្មាធិការជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ”

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/១២០៥/៥២៦ ចុះថ្ងៃទី ២៩ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០០៥

ស្ដីពីសភាមុខរបរ និងមីក្រូសហគ្រាសកម្ពុជា

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៩០៧/៤១២ ចុះថ្ងៃទី ០៨ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០០៧

ស្ដីពីការបង្កើតអាជ្ញាធរអាងទន្លេសាប

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៨០៦/៣៣៩ ចុះថ្ងៃទី ០៣ ខែ  សីហា ឆ្នាំ ២០០៦ ស្ដីពីគោលការណ៍ និងបញ្ញត្តិអន្តរកាលនៃការធ្វើអនុបយោគទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋ និងនីតិបុគ្គលសាធារណៈ

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៧០៦/៣២៩ ចុះថ្ងៃទី ២៩ ខែ  កក្កដា ឆ្នាំ ២០០៦ ស្ដីពីការកែប្រែព្រំប្រទល់រវាងរាជធានីភ្នំពេញ និងខេត្តកណ្តាល

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៧០៥/៣២៣ ចុះថ្ងៃទី ១៧ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០០៥ ស្ដីពីការប្រគល់រមណីយដ្ឋានប្រាសាទកោះកែរ អោយស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អាជ្ញាធរ “អប្សរា”

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៦០៧/២៥៤ ចុះថ្ងៃទី ២៥ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០០៧

ស្ដីពីវិសោធនកម្មព្រះរាជក្រឹត្យ ចុះថ្ងៃទី ០១ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ១៩៩៣ ត្រង់មាត្រា ២

ចំណុចទី ២ លេខរៀងទី ១៦

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៦០៦/២៤៨ ចុះថ្ងៃទី ០១ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០០៦

ស្ដីពីការបង្កើតអាជ្ញាធរជាតិដើម្បីការពារ និងអភិវឌ្ឍរមណីយដ្ឋានវប្បធម៌ធម្មជាតិនៃប្រាសាទព្រះវិហារ

Rating: 5 / 1 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៥០៤/០៧០ ចុះថ្ងៃទី ០៥ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០០៤ ស្ដីពីការកំណត់រមណីយដ្ឋានប្រាសាទកោះកែរ

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៤០៩/៤៦០ ចុះថ្ងៃទី ២៧ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០០៩

ស្ដីពីវិសោធនកម្មព្រះរាជក្រឹត្យ ចុះថ្ងៃទី ០១ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ១៩៩៣ ត្រង់មាត្រា ២

ចំណុចទី ២ លេខរៀងទី ១២

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៤០៨/៣៩២ ចុះថ្ងៃទី ០៩ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០០៨ ស្ដីពីវិសោធនកម្មព្រះរាជក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី ០១ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ១៩៩៣

ត្រង់មាត្រា ២ ចំណុចទី ១ លេខរៀងទី ៥

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៤០៦/១៨៣ ចុះថ្ងៃទី ១៣ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០០៦ ស្ដីពីការកំណត់រមណីយដ្ឋានប្រាសាទព្រះវិហារ

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៣០៩/៣៤៨ ចុះថ្ងៃទី ២៧ ខែ  មីនា ឆ្នាំ ២០០៩

ស្ដីពីការកែសម្រួលមាត្រា១ ​និងមាត្រា៦ នៃព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៦០២/១៥៨

ចុះថ្ងៃទី ១៩ ខែ  មិថុនា ឆ្នាំ ២០០២ ស្ដីពីការបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាកំណែទម្រង់ច្បាប់ និងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៣០៣/១១៨ ចុះថ្ងៃទី ១១ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០០៣ ស្ដីពីការកំណត់រមណីយដ្ឋានប្រាសាទបន្ទាយទ័ព

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៣០៣/១១៧ ចុះថ្ងៃទី ១១ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០០៣ ស្ដីពីការកំណត់រមណីយដ្ឋានប្រាសាទបន្ទាយឆ្មារ

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៣០៣/១១៦

ចុះថ្ងៃទី ១១ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០០៣

ស្ដីពីការកំណត់រមណីយដ្ឋានសំបូរព្រៃគុក

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៣០៣/១១៥ ចុះថ្ងៃទី ១១ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០០៣ ស្ដីពីការកំណត់រមណីយដ្ឋានប្រាសាទព្រះវិហារ

Rating: 5 / 1 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០២០៦/០៩៧ ចុះថ្ងៃទី ២៦ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០០៦ ស្ដីពីការបង្កើតអាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លី

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០១០៧/០១៥ ចុះថ្ងៃទី ១០ ខែ  មករា ឆ្នាំ ២០០៧

ស្ដីពីការកែសម្រួលមាត្រា២ ជំពូកទី១ នៃព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០២៩៥/១២

ចុះថ្ងៃទី ១៩ ខែ  កុម្ភៈ ឆ្នាំ ១៩៩៥ ស្ដីពីការបង្កើតអាជ្ញាធរដើម្បីការពាររមណីយដ្ឋាន

និងរៀបចំតំបន់អង្គរ ហៅថាអាជ្ញាធរ “អប្សរា”

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០១៩៩/០៧ ចុះថ្ងៃទី ១១ ខែ  មករា ឆ្នាំ ១៩៩៩

ស្ដីពីការកំណត់ និង ការគ្រប់គ្រងព្រៃតំបន់ដីជម្រាលនៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file
 
Powered by Phoca Download

ស្វែងរក

បទដ្ឋានគតិយុត្ត ១៩៩៣-បច្ចុប្បន្ន

អ្នក​កំពុង​ទស្សនា

យើង​មាន ភ្ញៀវ 13នាក់ និង គ្មាន​សមាជិក លើ​បណ្ដាញ

ស្ថិតិ​អ្នក​ទស្សនា

ថ្ងៃ​នេះ92
ម្សិល​មិញ89
សប្តាហ៍នេះ308
ខែនេះ388
សរុប1042202