ឯកសារដែលមានក្នុងគេហទំព័រ http://www.khmerlaws.com អ្នកស្រាវជ្រាវ និង សាធារណជនអាចទាញយកដោយពុំគិតថ្លៃ។​ ក្រុម​ការងារ khmerlaws.com មានគោលបំណងចែកជូនដល់សាធារណជនសម្រាប់ជាការផ្សព្វផ្សាយ អប់រំគ្មានគោលដៅធ្វើអាជីវកម្មឡើយ។ មាត្រា១០នៃច្បាប់ស្ដីពី សិទ្ធិអ្នកនិពន្ធ និង សិទ្ធិប្រហាក់ប្រហែល អនុម័តថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៣ បានបញ្ញត្ដិនូវស្នាដៃដែលមិនស្ថិតនៅក្រោមកិច្ចការពារនៃច្បាប់នេះមានដូចជា៖ ក. រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ច្បាប់ ព្រះរាជក្រឹត្យ អនុក្រឹត្យ និង លិខិតបទដ្ឋានផ្លូវការនានា។ ខ. ប្រកាស សេចក្ដីសម្រេច លិខិតបញ្ជាក់ សារាចរណែនាំផ្សេងៗដែលចេញដោយអង្គការរដ្ឋ។ គ. សេចក្ដីសម្រេច សាលក្រម ឬ សាលដីកាផ្សេងៗរបស់តុលាការ។ ឃ. អត្ថបទបកប្រែជាភាសាបរទេសនៃអត្ថបទក្នុងចំនុច ក និង ចំណុចខ និង ចំណុច គ ខាងលើក្នុងមាត្រានេះគំនិត នីតិវិធី ប្រព័ន្ធ របៀបប្រតិបត្តិការ ទស្សនៈ គោលការណ៍ ការរករកឃើញ ឬ ទិន្នន័យសាមញ្ញទោះបីត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយអត្ថាធិប្បាយ ពន្យល់ ឬ មានក្នុងស្នាដៃណាមួយក៏ដោយ៕
Up

ប្រកាស

ប្រកាស​លេខ ៣៧១ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ០៥ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដីពីតម្លៃគិត​ពន្ធ​លើ​អចលន​ទ្រព្យ

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ប្រកាស​លេខ ៥២៥ សហវ.អពដ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ២៧ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដីពី​អត្រា​ប្តូរ​ប្រាក់​សម្រាប់​ពន្ធ​លើ​អចលនទ្រព្យ ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១១ 

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ប្រកាស​លេខ ១០២ ​សហវ.ប្រក ចុះ​ថ្ងៃទី ១៨ ខែកុម្ភះ ឆ្នាំ ២០១០ ស្តីពី ការ​ផ្តល់​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ជូន​ក្រុមហ៊ុន​វិស្វកម្ម​ឯករាជ្យ​សម្រាប់​គ្រប់គ្រង​អាជីវកម្ម​អភិវឌ្ឍ​អចលនវត្ថុ

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ប្រកាស​លេខ ៧១០ សហវ.ប្រក ស្ដី​ពី​ការ​ទទួល​ស្គាល់​ទីប្រឹក្សា​អ្នក​ច្បាប់​អមក្រុម​ប្រឹក្សា​ជាតិ​គណនេយ្យ និង​ក្រុម​ការងារ​អន្តរ​ក្រសួង​ស្ដីពី​ការ​គ្រប់​គ្រង​អាជីវកម្ម​អភិវឌ្ឍន៍​អចលនវត្ថុ ចុះថ្ងៃទី ២១ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១០

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ប្រកាស​រួម​លេខ ៤៩៨ សហវ.ប្រក.កសក. ស្ដីពី​ការ​ដាក់​ឱ្យ​ប្រើប្រាស់​ទម្រង់​ស្ដង់ដារ នៃ​កិច្ចសន្យា​សម្បទាន​ដី​សេដ្ឋកិច្ច ចុះថ្ងៃទី ២៣ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១០

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ប្រកាស​លេខ ៤៩៤ សហវ.ប្រក ស្ដីពី​ការ​បង្កើត​គណៈកម្មការ​វាយ​តម្លៃ​អចលនទ្រព្យ​សម្រាប់​ពន្ធ​លើ​អចលនទ្រព្យ ចុះថ្ងៃទី ១៩ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១០

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ប្រកាសលេខ ៤៩៣ សហវ.ប្រក ស្ដីពីការប្រមូលពន្ធលើអចលនទ្រព្យ ចុះថ្ងៃទី ១៩ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១០

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ប្រកាសលេខ ៣៧១ ស្តីពីការគិតពន្ធលើអចលនទ្រព្យ ចុះថ្ងៃទី ០៥ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១១

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ប្រកាសលេខៈ១១៣ ប្រក ស្ដីពីការ​រៀបចំ​លេខាធិកាដ្ឋាន​នៃ​គណៈ​កម្មការ​សុរិយោដី​ខេត្តព្រៃវែង និង​សមាសភាព​គណៈកម្មការ​សុរិយោដី​ស្រុកក្នុងខេត្តព្រៃវែង ចុះថ្ងៃទី ២៦ សីហា ឆ្នាំ ២០០២

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

សេចក្ដីប្រកាសលេខៈ០៦ ប្រក ស្ដីពី​វិធាន​ការលុប​បំ៑បាត់​ភាព​អនាធិបតេយ្យក្នុង​បញ្ហាទន្ទ្រានកាន់កាប់ដីធ្លី ចុះថ្ងៃទី ២៧ កញ្ញា ១៩៩៩

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ប្រកាសលេខៈ០០២ ប្រក ស្ដីពីការ​រៀបចំ​​គណៈ​កម្មការ​សុរិយោដី​ស្រុកថាឡាបរិវ៉ាត់ខេត្តស្ទឹងត្រែង ចុះថ្ងៃទី ១៥ មករា ឆ្នាំ ២០០២

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

បទបញ្ជាលេខៈ០៣ ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ ចុះថ្ងៃទី ២៥ ធ្នូ ១៩៩៧

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

សេចក្ដីប្រកាសលេខៈ០១ ប្រក ស្ដីពី​វិធាន​ការ​គ្រប់គ្រង និង លុប​បំ៑បាត់​ភាព​អនាធិបតេយ្យក្នុង​វិស័យ​ព្រៃឈើ ចុះថ្ងៃទី ២៥ មករា ១៩៩៩

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ប្រកាសណែនាំអនុវត្តលេខៈ២៨០ ប្រក.សហវ.ទរ ស្ដីពីការងារឯកជន ភាវូបនីយកម្ម សហគ្រាសសាធារណៈកិច្ចប្រតិបត្តិការឯកជនភាវូបនីយកម្ម ចាប់ពីពេលនេះទៅត្រូវបានគ្រប់គ្រង ដោយក្របខណ្ឌគតិយុត្តមួយ ចុះថ្ងៃទី ០៣ សីហា ១៩៩៥

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ប្រកាសលេខៈ១៦២ ប្រក ស្ដីពីការ​រៀបចំ​លេខាធិកាដ្ឋាន​នៃ​គណៈ​កម្មការ​សុរិយោដី​ខេត្តមណ្ឌលគីរី និង​សមាសភាព​គណៈកម្មការ​សុរិយោដី​ស្រុកក្នុងខេត្តមណ្ឌលគីរី ចុះថ្ងៃទី ២២ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០០២

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ប្រកាសលេខៈ១៦៣ ប្រក ស្ដីពីការ​រៀបចំ​លេខាធិកាដ្ឋាន​នៃ​គណៈ​កម្មការ​សុរិយោដី​ក្រុងប៉ៃលិន និង​សមាសភាព​គណៈកម្មការ​សុរិយោដី​ស្រុកក្នុងក្រុងប៉ៃលិន ចុះថ្ងៃទី ២២ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០០២

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ប្រកាសលេខៈ១៦១ ប្រក ស្ដីពីការ​រៀបចំ​លេខាធិកាដ្ឋាន​នៃ​គណៈ​កម្មការ​សុរិយោដី​ខេត្តរតនៈគិរី និង​សមាសភាព​គណៈកម្មការ​សុរិយោដី​ស្រុកក្នុងខេត្តរតនៈគីរី ចុះថ្ងៃទី ២២ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០០២

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ប្រកាសលេខៈ១៦០ ប្រក ស្ដីពីការ​រៀបចំ​លេខាធិកាដ្ឋាន​នៃ​គណៈ​កម្មការ​សុរិយោដី​ខេត្តស្វាយរៀង និង​សមាសភាព​គណៈកម្មការ​សុរិយោដី​ស្រុកក្នុងខេត្តស្វាយរៀង ចុះថ្ងៃទី ២២ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០០២

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ប្រកាសលេខៈ១៥៩ ប្រក ស្ដីពីការ​រៀបចំ​លេខាធិកាដ្ឋាន​នៃ​គណៈ​កម្មការ​សុរិយោដី​ខេត្តឧត្តរមានជ័យ និង​សមាសភាព​គណៈកម្មការ​សុរិយោដី​ស្រុកក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យ ចុះថ្ងៃទី ២២ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០០២

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ប្រកាសលេខៈ១១៩ ប្រក ស្ដីពីការ​បង្កើតផ្នែកការងាររបស់លេខាធិការដ្ឋាននៃគណ់កម្មការសុរិយោដីថ្នាក់ជាតិ ចុះថ្ងៃទី ២៦ សីហា ឆ្នាំ ២០០២

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file
 
Powered by Phoca Download

ស្វែងរក

បទដ្ឋានគតិយុត្ត ១៩៩៣-បច្ចុប្បន្ន

អ្នក​កំពុង​ទស្សនា

យើង​មាន ភ្ញៀវ 12នាក់ និង គ្មាន​សមាជិក លើ​បណ្ដាញ

ស្ថិតិ​អ្នក​ទស្សនា

ថ្ងៃ​នេះ92
ម្សិល​មិញ89
សប្តាហ៍នេះ308
ខែនេះ388
សរុប1042202