ឯកសារដែលមានក្នុងគេហទំព័រ http://www.khmerlaws.com អ្នកស្រាវជ្រាវ និង សាធារណជនអាចទាញយកដោយពុំគិតថ្លៃ។​ ក្រុម​ការងារ khmerlaws.com មានគោលបំណងចែកជូនដល់សាធារណជនសម្រាប់ជាការផ្សព្វផ្សាយ អប់រំគ្មានគោលដៅធ្វើអាជីវកម្មឡើយ។ មាត្រា១០នៃច្បាប់ស្ដីពី សិទ្ធិអ្នកនិពន្ធ និង សិទ្ធិប្រហាក់ប្រហែល អនុម័តថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៣ បានបញ្ញត្ដិនូវស្នាដៃដែលមិនស្ថិតនៅក្រោមកិច្ចការពារនៃច្បាប់នេះមានដូចជា៖ ក. រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ច្បាប់ ព្រះរាជក្រឹត្យ អនុក្រឹត្យ និង លិខិតបទដ្ឋានផ្លូវការនានា។ ខ. ប្រកាស សេចក្ដីសម្រេច លិខិតបញ្ជាក់ សារាចរណែនាំផ្សេងៗដែលចេញដោយអង្គការរដ្ឋ។ គ. សេចក្ដីសម្រេច សាលក្រម ឬ សាលដីកាផ្សេងៗរបស់តុលាការ។ ឃ. អត្ថបទបកប្រែជាភាសាបរទេសនៃអត្ថបទក្នុងចំនុច ក និង ចំណុចខ និង ចំណុច គ ខាងលើក្នុងមាត្រានេះគំនិត នីតិវិធី ប្រព័ន្ធ របៀបប្រតិបត្តិការ ទស្សនៈ គោលការណ៍ ការរករកឃើញ ឬ ទិន្នន័យសាមញ្ញទោះបីត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយអត្ថាធិប្បាយ ពន្យល់ ឬ មានក្នុងស្នាដៃណាមួយក៏ដោយ៕
Up

ព្រះរាជក្រឹត្យ

ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០១១៣/៤១២ ស្តីពី ការលើកលែងទោសឲ្យទណ្ឌិត ចំនួន១១៧ នាក់ដែលបានខិតខំកែប្រែខ្លួនបានល្អក្នុងរយៈពេលរងទោសក្នុងពន្ធនាគាកន្លងមក ចុះថ្ងៃទី១១ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៣

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០១១៣/៤១២ ស្តីពី ការបន្ថយរយៈពេលទទួលរងទោសឲ្យទណ្ឌិត ចំនួន ១៣៧ នាក់ និង លើកលែងទោសឲ្យទណ្ឌិត ចំនួន ១២ នាក់ដែលបានខិតខំកែប្រែខ្លួនបានល្អក្នុងរយៈពេលរងទោសក្នុងពន្ធនាគាកន្លងមក ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៣

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០១១៣/១២១ ស្តីពី ការលើកលែងទោសឲ្យទណ្ឌិតម្នាក់ឈ្មោះ ពើយ ប៉ែល  ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៣

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០១១៣/០៧៩ ស្តីពី ការបន្ថយរយៈពេលទទួលរងទោសឲ្យទណ្ឌិត ចំនួន ៨៤ នាក់ និង លើកលែងទោសឲ្យទណ្ឌិត ចំនួន ៤១២ នាក់ដែលបានខិតខំកែប្រែខ្លួនបានល្អក្នុង​រយៈពេល​​រងទោសក្នុងពន្ធនាគាកន្លងមក ចុះថ្ងៃទី១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៣

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០១១៣/០៦៣ ស្តីពី ការបន្ថយរយៈពេលទទួលរងទោសឲ្យទណ្ឌិត ចំនួន ២៧៧ នាក់ និង លើកលែងទោសឲ្យទណ្ឌិត ចំនួន ៧៥ នាក់ដែលបានខិតខំ​កែប្រែខ្លួនបាន​ល្អក្នុង​រយៈពេលរងទោសក្នុងពន្ធនាគាកន្លងមក ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៣

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០១១៣/០៤៤ ស្តីពី ការបន្ថយរយៈពេលទទួលរងទោស និងលើក​លែង​ទោស ឲ្យទណ្ឌិត ជនជាតិថៃចំនួន ០២ រូប ចុះថ្ងៃទី ១០ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៣

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៧១២/៦៩៣ ស្ដីពី ការបន្ថយរយៈពេលទទួលរងទោសចំនួន ១២ ខែ ឲ្យទណ្ឌិតចំនួន ១៦ នាក់ដែលបានខិតខំកែប្រែខ្លួនបានល្អក្នុងរយៈពេលកន្លងមក ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១២

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៤១២/៣៣៩ ស្ដីពី ការបន្ថយរយៈពេលទទួលរងទោសចំនួន ១២ ខែ ឲ្យទណ្ឌិតចំនួន ១៥ នាក់ដែលបានខិតខំកែប្រែខ្លួនបានល្អក្នុងរយៈពេលកន្លងមក ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១២

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៤១២/២៧៧ ស្ដីពី ការលើកលែងទោសឲ្យទណ្ឌិតឈ្មោះ ផូស ស៊ីណា ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១២

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០១១២/០១០ ស្ដីពី ការលើកលែងទោសឲ្យទណ្ឌិតឈ្មោះ Jose Alffonse Picuasi Vinveza ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១២

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១១/១០៧៦ ស្ដីពី ការបន្ថយរយៈពេលទទួលរងទោសឲ្យទណ្ឌិតចំនួន ២៧៧ នាក់ និងលើកលែងទោសឲ្យទណ្ឌិតចំនួន ៩១នាក់ដែលបានខិតខំកែប្រែខ្លួនបានល្អ​ក្នុង​រយៈពេល​រងទោសក្នុងពន្ធនាគាកន្លងមក ចុះថ្ងៃទី ០៩ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១១

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៩១១/៩០៤ ស្ដីពីការលើកលែងទោសឲ្យទណ្ឌិតចំនួន ០៥ នាក់ ចុះថ្ងៃទី ២២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១១

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៦១១/៦៣០ ស្ដីពីការបន្ថយរយៈពេលទទួលរងទោសនិង លើកលែងទោសឲ្យទណ្ឌិតដែលបានខិតខំកែប្រែខ្លួនបានល្អក្នុងរយៈពេលរងទោសក្នុងពន្ធនាគាកន្លងមកចំនួន ១២៧ នាក់  ចុះថ្ងៃទី០៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១១

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១០/៩៥១ ស្តីពីការលើកលែងទោសឲ្យទណ្ឌិតចំនួន ០៣ នាក់ ចុះថ្ងៃទី ២០ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១០

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១១១០/៩០៣ ស្តីពីការបន្ថយរយៈពេលទទួលទោសឲ្យទណ្ឌិត ចំនួន ២៣១ នាក់ និង លើកលែងទោសឲ្យទណ្ឌិតចំនូន ៦៨ នាក់ ដែលបានខិតខំកែប្រែខ្លួនបាន​ល្អ​ក្នុង​រយៈពេលរងទោស ក្នុងពន្ធនាគារកន្លងមក ចុះថ្ងៃទី ២៦ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១០​

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១១១០/៨៥២ ស្តីពីការលើកលែងទោសឲ្យទណ្ឌិតចំនួន ០១ នាក់ ចុះថ្ងៃទី ០៤ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១០

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៥១០/៤១១ ស្តីពីការបន្ថយរយៈពេលទទួលទោសឲ្យទណ្ឌិត ចំនួន ១៨១ នាក់ និង លើកលែងទោសឲ្យទណ្ឌិតចំនូន ៤៣ នាក់ ដែលបានខិតខំកែប្រែខ្លួន​បានល្អ​ក្នុង​រយៈពេលរងទោស ក្នុងពន្ធនាគារកន្លងមក ចុះថ្ងៃទី ២៤ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ​២០១០

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៤១០/៣១៥ ស្តីពីការបន្ថយរយៈពេលទទួលរងទោស​ឲ្យ​ ទណ្ឌិតចំនួន ១១៣ នាក់​ និង លើកលែងទោសឲ្យទណ្ឌិតចំនួន ៤៣ នាក់ដែលបានខិតខំកែប្រែខ្លួនបាន​ល្អ​ក្នុងរយៈពេលរងទោសក្នុងពន្ធនាគារកន្លងមក ចុះថ្ងៃទី ១០ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១០

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២០៩/១១៤៨ ស្តីពីការលើកលែងទោសឪ្យទណ្ឌិត ឈ្មោះ ស៊ីវ៉ារ៉ាត់ ឆូធីពុន ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃទី១២ ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០០៩ ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៩

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២០៩/១១៤៨ ស្តីពីការលើកលែងទោសឪ្យទណ្ឌិតឈ្មោះ ស៊ីវ៉ារ៉ាត់ ឆូធីពុន ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃទី ១២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០០៩ ចុះថ្ងៃទី១៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០០៩ 

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file
 
Powered by Phoca Download

ស្វែងរក

បទដ្ឋានគតិយុត្ត ១៩៩៣-បច្ចុប្បន្ន

អ្នក​កំពុង​ទស្សនា

យើង​មាន ភ្ញៀវ 20នាក់ និង គ្មាន​សមាជិក លើ​បណ្ដាញ

ស្ថិតិ​អ្នក​ទស្សនា

ថ្ងៃ​នេះ32
ម្សិល​មិញ6
សប្តាហ៍នេះ38
ខែនេះ38
សរុប1041852