ឯកសារដែលមានក្នុងគេហទំព័រ http://www.khmerlaws.com អ្នកស្រាវជ្រាវ និង សាធារណជនអាចទាញយកដោយពុំគិតថ្លៃ។​ ក្រុម​ការងារ khmerlaws.com មានគោលបំណងចែកជូនដល់សាធារណជនសម្រាប់ជាការផ្សព្វផ្សាយ អប់រំគ្មានគោលដៅធ្វើអាជីវកម្មឡើយ។ មាត្រា១០នៃច្បាប់ស្ដីពី សិទ្ធិអ្នកនិពន្ធ និង សិទ្ធិប្រហាក់ប្រហែល អនុម័តថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៣ បានបញ្ញត្ដិនូវស្នាដៃដែលមិនស្ថិតនៅក្រោមកិច្ចការពារនៃច្បាប់នេះមានដូចជា៖ ក. រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ច្បាប់ ព្រះរាជក្រឹត្យ អនុក្រឹត្យ និង លិខិតបទដ្ឋានផ្លូវការនានា។ ខ. ប្រកាស សេចក្ដីសម្រេច លិខិតបញ្ជាក់ សារាចរណែនាំផ្សេងៗដែលចេញដោយអង្គការរដ្ឋ។ គ. សេចក្ដីសម្រេច សាលក្រម ឬ សាលដីកាផ្សេងៗរបស់តុលាការ។ ឃ. អត្ថបទបកប្រែជាភាសាបរទេសនៃអត្ថបទក្នុងចំនុច ក និង ចំណុចខ និង ចំណុច គ ខាងលើក្នុងមាត្រានេះគំនិត នីតិវិធី ប្រព័ន្ធ របៀបប្រតិបត្តិការ ទស្សនៈ គោលការណ៍ ការរករកឃើញ ឬ ទិន្នន័យសាមញ្ញទោះបីត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយអត្ថាធិប្បាយ ពន្យល់ ឬ មានក្នុងស្នាដៃណាមួយក៏ដោយ៕
Up

ប្រកាស

ប្រកាសលេខ ១១៩ ប្រក.កសក ស្ដីពី នីតិវិធី នៃការគ្រប់គ្រងជីកសិកម្មដែលត្រូវធ្វើពាណិជ្ជកម្ម ចុះថ្ងៃទី ១១​ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៣

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ប្រកាសលេខ ១២០ ប្រក.កសក ស្ដីពី នីតិវិធី នៃការគ្រប់គ្រងជីកសិកម្មដែលត្រូវធ្វើពាណិជ្ជកម្ម ចុះថ្ងៃទី ១១ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៣

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ប្រកាសលេខ ៤១៥ ប្រក.កសក ស្ដីពី នីតិវិធី និងការតម្រូវបមាណីយសម្រាប់ការចុះបញ្ជីកសិកម្ម ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១២

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ប្រកាសលេខ ០១១ គ.ម.ក ស្តីពីការអនុញ្ញាតធ្វើជាប្រតិបត្តិករទីផ្សារមូលបត្រ ប្រតិបត្តិករប្រព័ន្ធ​ផាត់ទាត់​និង​ទូទាត់​មូលបត្រ និងប្រតិបត្តិកររក្សាទុកមូលបត្រ ចុះថ្ងៃទី ០១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១០

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ប្រកាសលេខ ០០៩ គ.ម.ក. ស្តីពីការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ឌដល់ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ និងភ្នាក់ងារក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ ចុះថ្ងៃទី ០៨ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០០៩

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ប្រកាសលេខ ០០៩/១០/គមក/ប្រក ស្តីពីការទទួលស្គាល់ភ្នាក់ងារបញ្ជិកាមូលបត្រ ភ្នាក់ងារចុះបញ្ជីផ្ទេរមូលបត្រ និង ភ្នាក់ងារទូទាត់ ចុះថ្ងៃទី ៣០ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១០

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ប្រកាសលេខ ០០៨/១០/គមក/ប្រក ស្តីពីការទទួលស្គាល់ភ្នាក់ងារទូទាត់សាច់ប្រាក់ពាក់ព័ន្ធនិងមូលបត្រ ចុះថ្ងៃទី ២៨ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១០

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ប្រកាសលេខ ០០១ គ.ម.ក. ស្តីពីការបោះផ្សាយលក់មូលបត្រកម្មសិទ្ធិជាសាធារណៈ ចុះថ្ងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១០

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ប្រកាសលេខ ០០២ គ.ម.ក. ស្តីពីអភិបាលកិច្ចសាជីវកម្ម សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយលក់មូលបត្រជាសាធារណៈ ចុះថ្ងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១០

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ប្រកាសលេខ ១២២២ សហវ.ប្រក ស្តីពីការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មអភិវឌ្ឍន៍អចនវត្ថុ ចុះថ្ងៃទី១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៩

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file
 
Powered by Phoca Download

ស្វែងរក

បទដ្ឋានគតិយុត្ត ១៩៩៣-បច្ចុប្បន្ន

អ្នក​កំពុង​ទស្សនា

យើង​មាន ភ្ញៀវ 24នាក់ និង គ្មាន​សមាជិក លើ​បណ្ដាញ

ស្ថិតិ​អ្នក​ទស្សនា

ថ្ងៃ​នេះ32
ម្សិល​មិញ6
សប្តាហ៍នេះ38
ខែនេះ38
សរុប1041852