ឯកសារដែលមានក្នុងគេហទំព័រ http://www.khmerlaws.com អ្នកស្រាវជ្រាវ និង សាធារណជនអាចទាញយកដោយពុំគិតថ្លៃ។​ ក្រុម​ការងារ khmerlaws.com មានគោលបំណងចែកជូនដល់សាធារណជនសម្រាប់ជាការផ្សព្វផ្សាយ អប់រំគ្មានគោលដៅធ្វើអាជីវកម្មឡើយ។ មាត្រា១០នៃច្បាប់ស្ដីពី សិទ្ធិអ្នកនិពន្ធ និង សិទ្ធិប្រហាក់ប្រហែល អនុម័តថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៣ បានបញ្ញត្ដិនូវស្នាដៃដែលមិនស្ថិតនៅក្រោមកិច្ចការពារនៃច្បាប់នេះមានដូចជា៖ ក. រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ច្បាប់ ព្រះរាជក្រឹត្យ អនុក្រឹត្យ និង លិខិតបទដ្ឋានផ្លូវការនានា។ ខ. ប្រកាស សេចក្ដីសម្រេច លិខិតបញ្ជាក់ សារាចរណែនាំផ្សេងៗដែលចេញដោយអង្គការរដ្ឋ។ គ. សេចក្ដីសម្រេច សាលក្រម ឬ សាលដីកាផ្សេងៗរបស់តុលាការ។ ឃ. អត្ថបទបកប្រែជាភាសាបរទេសនៃអត្ថបទក្នុងចំនុច ក និង ចំណុចខ និង ចំណុច គ ខាងលើក្នុងមាត្រានេះគំនិត នីតិវិធី ប្រព័ន្ធ របៀបប្រតិបត្តិការ ទស្សនៈ គោលការណ៍ ការរករកឃើញ ឬ ទិន្នន័យសាមញ្ញទោះបីត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយអត្ថាធិប្បាយ ពន្យល់ ឬ មានក្នុងស្នាដៃណាមួយក៏ដោយ៕

សមាគមស្រាវជ្រាវ និងផ្សព្វផ្សាយ​ច្បាប់ខ្មែរ

កម្រងអនុក្រឹត្យស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តិទៅរបស់ក្រសួង និងរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋាននៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

កម្រងអនុក្រឹត្យស្តីពី

ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តិទៅរបស់

ក្រសួង និងរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋាននៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

“កម្រងអនុក្រឹត្យស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តិទៅរបស់ក្រសួង និងរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋាននៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា” គឺជាសម្មិទ្ធផលថ្មីមួយទៀត ដែលត្រូវបានស្រាវជ្រាវ និងចងក្រងឡើង បន្ទាប់ពីសមាគមបានសិក្សាឃើញថា ជាញឹកញាប់សាធារណជន​តែងធ្វើការស្រាវជ្រាវអំពីរចនាសម្ព័ន្ធ តួនាទី និងភារកិច្ចរបស់ក្រសួង និងរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋាននីមួយៗ ហើយសាធារណជនខ្លះនៅមានការភ័ន្តច្រឡំថាមានភាពព្រលាំ និងត្រួតគ្នានូវតួនាទី ភារកិច្ចរបស់ស្ថានប័នមួយចំនួន ដែលទាមទារឲ្យមានការស្រាវជ្រាវឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នូវព័ត៌មានរបស់ស្ថាប័នទាំងនោះ។ ហេតុនេះ សមាគមបានសម្រេចធ្វើការប្រមូលចងក្រងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តទាំងនោះឲ្យស្ថិតនៅផ្តុំគ្នា ក្នុងគោលបំណងសម្រួលដល់ការស្រាវជ្រាវ និងការស្វែងយល់របស់សាធារណជនឲ្យកាន់តែមានភាពងាយស្រួល និងឆាប់រហ័ស។ 

images/Cover Sub-Code

ដើម្បីទទួលបានឯកសារនេះសូមចូលទៅកាន់ ៖ 

ស្វែងរក

បទដ្ឋានគតិយុត្ត ១៩៩៣-បច្ចុប្បន្ន

អ្នក​កំពុង​ទស្សនា

យើង​មាន ភ្ញៀវ 18នាក់ និង គ្មាន​សមាជិក លើ​បណ្ដាញ

ស្ថិតិ​អ្នក​ទស្សនា

ថ្ងៃ​នេះ59
ម្សិល​មិញ127
សប្តាហ៍នេះ186
ខែនេះ266
សរុប1042080