ឯកសារដែលមានក្នុងគេហទំព័រ http://www.khmerlaws.com អ្នកស្រាវជ្រាវ និង សាធារណជនអាចទាញយកដោយពុំគិតថ្លៃ។​ ក្រុម​ការងារ khmerlaws.com មានគោលបំណងចែកជូនដល់សាធារណជនសម្រាប់ជាការផ្សព្វផ្សាយ អប់រំគ្មានគោលដៅធ្វើអាជីវកម្មឡើយ។ មាត្រា១០នៃច្បាប់ស្ដីពី សិទ្ធិអ្នកនិពន្ធ និង សិទ្ធិប្រហាក់ប្រហែល អនុម័តថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៣ បានបញ្ញត្ដិនូវស្នាដៃដែលមិនស្ថិតនៅក្រោមកិច្ចការពារនៃច្បាប់នេះមានដូចជា៖ ក. រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ច្បាប់ ព្រះរាជក្រឹត្យ អនុក្រឹត្យ និង លិខិតបទដ្ឋានផ្លូវការនានា។ ខ. ប្រកាស សេចក្ដីសម្រេច លិខិតបញ្ជាក់ សារាចរណែនាំផ្សេងៗដែលចេញដោយអង្គការរដ្ឋ។ គ. សេចក្ដីសម្រេច សាលក្រម ឬ សាលដីកាផ្សេងៗរបស់តុលាការ។ ឃ. អត្ថបទបកប្រែជាភាសាបរទេសនៃអត្ថបទក្នុងចំនុច ក និង ចំណុចខ និង ចំណុច គ ខាងលើក្នុងមាត្រានេះគំនិត នីតិវិធី ប្រព័ន្ធ របៀបប្រតិបត្តិការ ទស្សនៈ គោលការណ៍ ការរករកឃើញ ឬ ទិន្នន័យសាមញ្ញទោះបីត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយអត្ថាធិប្បាយ ពន្យល់ ឬ មានក្នុងស្នាដៃណាមួយក៏ដោយ៕

គណៈ​កម្មការ

១. គណៈកម្មការ​និពន្ធ និង​ ដោះស្រាយចម្ងល់ច្បាប់​​

ល.រ

ឈ្មោះ

តួនាទី

ទំនាក់ទំនង

​លោក អ៊ីវ វិចិត្រ

(មន្រ្ដីឧត្ដមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រម​)

ប្រធាន

០១២ ៤៧ ៨៨ ៨៩

​លោក​ អ៊ីវ ប៉ូលី

(មេធាវី)

អនុប្រធាន

​០១៧ ៥២៣ ២២៩

លោក គង់ តាំងម៉េង

(ទីប្រឹក្សាច្បាប់)

សមាជិក

០១៧ ៥៥៥ ៣៩០

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។

លោក ស៊ុន លៀងហេង

(ទីប្រឹក្សាច្បាប់)

សមាជិក

០១២ ៨៨៤ ១៤២

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។

លោក ឡូត ផារី

(ទីប្រឹក្សាច្បាប់)

សមាជិក

០១២ ៧៩១ ១៤៣

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។

​សេង ឈុន លី

(សិស្ស​មេធាវី​ជំនាន់ទី ១១)

សមាជិក

០៧៧ ៧៧៧ ៣៩៤

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។

​សេង សឹង្ហហេង

(សិស្ស​មេធាវី​ជំនាន់ទី ១១)

សមាជិក

០១៦ ៦៩៣ ៣២២,០១២ ៧១៣ ៧៩៨

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។

​ចេង រស្មីសេរីវង្ស

(សិស្ស​មេធាវី​ជំនាន់ទី ១១)

សមាជិក

០១៦ ៨៨៨ ៩១៨

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។

​លី រដ្ឋធី

(សិស្ស​មេធាវី​ជំនាន់ទី ១១)

សមាជិក

​០១៧ ៨៥ ៨៥ ៩៥

​ អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។

 

២. គណៈកម្មការបច្ចេកទេស

ល.រ ឈ្មោះ តួនាទី ទំនាក់ទំនង

លោក​ស្រី លឹម ច័ន្ទ​លីដា

(សិស្ស​មេធាវី​ជំនាន់ទី ១១)

ប្រធាន

០៩២ ១៨ ១៨ ៥៦ / ០៩៧ ៦ ៨១៨ ៨១៧

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។

លោក ចេង ផាន់នី

(សិស្ស​មេធាវី​ជំនាន់ទី ១១)

អនុប្រធាន

០១២ ២០០ ៤០០ / ០៨៨ ៧៧៧៧ ៦៨៣

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។

លោក តែ ស៊ាងរ៉ានីន

(សិស្ស​មេធាវី​ជំនាន់ទី ១១)

សមាជិក

០៧៧ ២៧៧ ២៧៧

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។

លោក នាក់ ពិនិត្យ

(សិស្ស​មេធាវី​ជំនាន់ទី ១១)

សមាជិក

០១៦ ៤៥ ៦៦៦៦

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។

លោក កាង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ភក្តី

(សិស្ស​មេធាវី​ជំនាន់ទី ១១)

សមាជិក

០១២​​​​ ៧០៣ ៧៨៨

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។

កញ្ញា លី ទៀង

(សិស្ស​មេធាវី​ជំនាន់ទី ១១)

សមាជិក

០១២​ ៥៩៥ ៦៧៨

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។

លោក កេង សុម៉ារតន៏

(សិស្ស​មេធាវី​ជំនាន់ទី ១១)

សមាជិក

០១៧ ៥៧៥ ៥៥៦

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។

លោក ហេង វណ្ណបុត្រ

(សិស្ស​មេធាវី​ជំនាន់ទី ១១)

សមាជិក

០១៦ ៧៧ ២៧ ២៧

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។

លោក សេន សូនី

បេក្ខបណ្ឌិតច្បាប់ និង សាស្រ្តាចារ្យច្បាប់

សមាជិក

០១២ ៥៦៧ ១១៩

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។

 

ស្វែងរក

បទដ្ឋានគតិយុត្ត ១៩៩៣-បច្ចុប្បន្ន

អ្នក​កំពុង​ទស្សនា

យើង​មាន ភ្ញៀវ 40នាក់ និង សមាជិក 2នាក់ លើ​បណ្ដាញ

  • AmmayWaydayelascax
  • Cemyundussy

ស្ថិតិ​អ្នក​ទស្សនា

ថ្ងៃ​នេះ115
ម្សិល​មិញ143
សប្តាហ៍នេះ258
ខែនេះ3142
សរុប1046739