ឯកសារដែលមានក្នុងគេហទំព័រ http://www.khmerlaws.com អ្នកស្រាវជ្រាវ និង សាធារណជនអាចទាញយកដោយពុំគិតថ្លៃ។​ ក្រុម​ការងារ khmerlaws.com មានគោលបំណងចែកជូនដល់សាធារណជនសម្រាប់ជាការផ្សព្វផ្សាយ អប់រំគ្មានគោលដៅធ្វើអាជីវកម្មឡើយ។ មាត្រា១០នៃច្បាប់ស្ដីពី សិទ្ធិអ្នកនិពន្ធ និង សិទ្ធិប្រហាក់ប្រហែល អនុម័តថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៣ បានបញ្ញត្ដិនូវស្នាដៃដែលមិនស្ថិតនៅក្រោមកិច្ចការពារនៃច្បាប់នេះមានដូចជា៖ ក. រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ច្បាប់ ព្រះរាជក្រឹត្យ អនុក្រឹត្យ និង លិខិតបទដ្ឋានផ្លូវការនានា។ ខ. ប្រកាស សេចក្ដីសម្រេច លិខិតបញ្ជាក់ សារាចរណែនាំផ្សេងៗដែលចេញដោយអង្គការរដ្ឋ។ គ. សេចក្ដីសម្រេច សាលក្រម ឬ សាលដីកាផ្សេងៗរបស់តុលាការ។ ឃ. អត្ថបទបកប្រែជាភាសាបរទេសនៃអត្ថបទក្នុងចំនុច ក និង ចំណុចខ និង ចំណុច គ ខាងលើក្នុងមាត្រានេះគំនិត នីតិវិធី ប្រព័ន្ធ របៀបប្រតិបត្តិការ ទស្សនៈ គោលការណ៍ ការរករកឃើញ ឬ ទិន្នន័យសាមញ្ញទោះបីត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយអត្ថាធិប្បាយ ពន្យល់ ឬ មានក្នុងស្នាដៃណាមួយក៏ដោយ៕
Up

ក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី

ទ្រព្យសម្បត្តិទទួលខុសត្រូវក្នុងនីតិវិធីអនុវត្តដោយបង្ខំ

Rating: 1 / 1 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ច្បាប់ស្តីពី នីតិវិធីនៃការពិន័យស៊ីវិល

Rating: 1 / 1 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

សារាចរលេខ ០៤ សរច.៨៤ ស្តីពីសេចក្តីណែនាំអំពីនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី

Rating: 1 / 2 votes  
Only registered and logged in users can rate this file

ការកែតម្រូវសៀវភៅ "សេចក្តីពន្យល់អំពីក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី ភាគី ២ ការអនុវត្តដោយបង្ខំ និង ការចាត់ចែងរក្សាការពារ"

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ប្រកាសស្តីពីការកែសម្រួលឧបសម្ព័ន្ធ ១ និង ឧបសម្ព័ន្ធ ៤ នៃប្រកាសលេខ ២៨ កយ. ប្រក ចុះថ្ងៃទី ១៧ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០០៧​ ស្តីពីប្រភេទពាក្យសុំដែលតម្រូវឱ្យបង់ពន្ធ ចំនួនទឹកប្រាក់ នៃពន្ធដាក់ពាក្យសុំ និង ចំនួន ពន្ធ​ដែល​ត្រូវបង់​ដើម្បី​ធ្វើ​សកម្មភាព​ក្រៅពីពន្ធដាក់ពាក្យសុំ និង ចំនួនពន្ធដែល​ត្រូវបង់ដើម្បី​សកម្មភាព​ក្រៅពីពាក្យសុំ​ទៅតុលាការ​ឱ្យ​សម្រេច​សេចក្តី​ និង មាត្រាដ្ឋានសម្រាប់គណនាប្រាក់ប្រដាប់ក្តីតុលាការក្រៅពន្ធ និង តម្លៃកម្មវត្ថុនៃបណ្តឹង

Rating: 1 / 1 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ប្រកាសលេខៈ ៣០ កយ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ១៩ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០០៧ ស្តីពី​មន្រ្តី​ទទួល​បន្ទុក​កិច្ច​ការ​អាជ្ញាសាលា

Rating: 1 / 1 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខៈ ៥៩ ប្រក.ដនស ចុះថ្ថ្ងៃទី ០៣ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១១ ស្តីពី​នីតិវិធី​​នៃ​ការ​ចុះ​បញ្ជីអចលនវត្ថុទាក់ទងនឹងនីតិវីធីរដ្ឋប្បវេណី

Rating: 5 / 1 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

សេចក្តីពន្យល់អំពីក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី ភាគី ១៖ នីតិវិធីបណ្តឹង

Rating: 3 / 2 votes  
Only registered and logged in users can rate this file

សេចក្តីពន្យល់អំពីក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី ភាគី ២៖ ការអនុវត្តដោយបង្ខំ និង ការចាត់ចែងរក្សាការពារ

Rating: 3 / 2 votes  
Only registered and logged in users can rate this file

សេចក្តីកំណត់ចំពោះមាននីមួយៗនៃក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណីត្រូវបានបោះពុម្ភនៅរាជធានីភ្នំពេញ ដោយការិយាល័យកម្មវិធីសហប្រតិបត្តិការផ្នែកច្បាប់ និង តុលាការរ នៅក្រសួងយិត្តិធម៌នៃព្រុះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០០៧។

 

Rating: 5 / 1 vote  
Only registered and logged in users can rate this file
 
Powered by Phoca Download

ស្វែងរក

បទដ្ឋានគតិយុត្ត ១៩៩៣-បច្ចុប្បន្ន

អ្នក​កំពុង​ទស្សនា

យើង​មាន ភ្ញៀវ 61នាក់ និង គ្មាន​សមាជិក លើ​បណ្ដាញ

ស្ថិតិ​អ្នក​ទស្សនា

ថ្ងៃ​នេះ44
ម្សិល​មិញ127
សប្តាហ៍នេះ171
ខែនេះ251
សរុប1042065