ឯកសារដែលមានក្នុងគេហទំព័រ http://www.khmerlaws.com អ្នកស្រាវជ្រាវ និង សាធារណជនអាចទាញយកដោយពុំគិតថ្លៃ។​ ក្រុម​ការងារ khmerlaws.com មានគោលបំណងចែកជូនដល់សាធារណជនសម្រាប់ជាការផ្សព្វផ្សាយ អប់រំគ្មានគោលដៅធ្វើអាជីវកម្មឡើយ។ មាត្រា១០នៃច្បាប់ស្ដីពី សិទ្ធិអ្នកនិពន្ធ និង សិទ្ធិប្រហាក់ប្រហែល អនុម័តថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៣ បានបញ្ញត្ដិនូវស្នាដៃដែលមិនស្ថិតនៅក្រោមកិច្ចការពារនៃច្បាប់នេះមានដូចជា៖ ក. រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ច្បាប់ ព្រះរាជក្រឹត្យ អនុក្រឹត្យ និង លិខិតបទដ្ឋានផ្លូវការនានា។ ខ. ប្រកាស សេចក្ដីសម្រេច លិខិតបញ្ជាក់ សារាចរណែនាំផ្សេងៗដែលចេញដោយអង្គការរដ្ឋ។ គ. សេចក្ដីសម្រេច សាលក្រម ឬ សាលដីកាផ្សេងៗរបស់តុលាការ។ ឃ. អត្ថបទបកប្រែជាភាសាបរទេសនៃអត្ថបទក្នុងចំនុច ក និង ចំណុចខ និង ចំណុច គ ខាងលើក្នុងមាត្រានេះគំនិត នីតិវិធី ប្រព័ន្ធ របៀបប្រតិបត្តិការ ទស្សនៈ គោលការណ៍ ការរករកឃើញ ឬ ទិន្នន័យសាមញ្ញទោះបីត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយអត្ថាធិប្បាយ ពន្យល់ ឬ មានក្នុងស្នាដៃណាមួយក៏ដោយ៕
Up

អនុក្រឹត្យ

អនុក្រឹត្យស្តីពី សម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

អនុក្រឹត្យស្តីពី វិធាន និងនីតិវិធីនៃការធ្វើអនុបយោគទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈ​របស់​រដ្ឋ និងរបស់នីតិបុគ្គលសាធារណៈ

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

អនុក្រឹត្យស្តីពី កិច្ចសម្រួលពាណិជ្ជកម្មតាមរយៈការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

អនុក្រឹត្យស្តីពី ការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្ម នៃច្បាប់ស្តីពីវិនិយោគនៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

អនុក្រឹត្យស្តីពី របៀបរបប និងការរៀបចំការបោះឆ្នោតសភាពាណិជ្ចកម្ម

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

អនុក្រឹត្យស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់សភាពាណិជ្ជកម្ម

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

អនុក្រឹត្យស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

អនុក្រឹត្យស្តីពី ការរៀបចំ និង ការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

អនុក្រឹត្យស្តីពី ការបង្កើតសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

អនុក្រឹត្យស្តីពី ការបង្កើត ការគ្រប់គ្រងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

អនុក្រឹត្យស្តីពី ការទទួលស្គាល់សមាសភាពការិយាល័យ​ប្រតិបត្តិសភាពាណិជ្ជកម្ម​កម្ពុជា

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

"អនុក្រឹត្យស្តីពី ការកែសម្រួលមាត្រា ៦ មាត្រា ៩ និងមាត្រា ១២ នៃអនុក្រឹត្យលេខ ០៧ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៧ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់សភាពាណិជ្ជកម្ម" 

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

អនុក្រឹត្យស្តីពី ការអនុវត្តន៍ច្បាប់ស្តីពី វិនិយោគនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

អនុក្រឹត្យស្តីពី ការកែសម្រួល ផ្នែកទី១ ឧបសម្ព័ន្ធទី១ នៃអនុក្រឹត្យលេខ ១១១ អនក្រ.បក ស្តីពីការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្ម នៃច្បាប់ស្តីពីវិនិយោគនៃកម្ពុជា

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

អនុក្រឹត្យលេខ ៦៤ ស្តីពីការកែប្រែមាត្រា ២ នៃអនុក្រឹត្យស្តីពី ការបង្កើតសភាពាណិជ្ជកម្មរាជធានីភ្នំពេញ

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

អនុក្រឹត្យស្តីពី ការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់បញ្ជីទំនិញហាមឃាត់ និងទំនិញជាប់កម្រិតកំណត់

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

អនុក្រឹត្យ លេខ ១១ អនក្រ.បក ស្តីពី កិច្ចសន្យាសាងសង់ អាជីវកម្ម ផ្ទេរ

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

អនុក្រឹត្យ ០៥ អនក្រ.បក ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងព្រៃសម្បទាន

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file
 
Powered by Phoca Download

ស្វែងរក

បទដ្ឋានគតិយុត្ត ១៩៩៣-បច្ចុប្បន្ន

អ្នក​កំពុង​ទស្សនា

យើង​មាន ភ្ញៀវ 18នាក់ និង គ្មាន​សមាជិក លើ​បណ្ដាញ

ស្ថិតិ​អ្នក​ទស្សនា

ថ្ងៃ​នេះ30
ម្សិល​មិញ6
សប្តាហ៍នេះ36
ខែនេះ36
សរុប1041850