ឯកសារដែលមានក្នុងគេហទំព័រ http://www.khmerlaws.com អ្នកស្រាវជ្រាវ និង សាធារណជនអាចទាញយកដោយពុំគិតថ្លៃ។​ ក្រុម​ការងារ khmerlaws.com មានគោលបំណងចែកជូនដល់សាធារណជនសម្រាប់ជាការផ្សព្វផ្សាយ អប់រំគ្មានគោលដៅធ្វើអាជីវកម្មឡើយ។ មាត្រា១០នៃច្បាប់ស្ដីពី សិទ្ធិអ្នកនិពន្ធ និង សិទ្ធិប្រហាក់ប្រហែល អនុម័តថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៣ បានបញ្ញត្ដិនូវស្នាដៃដែលមិនស្ថិតនៅក្រោមកិច្ចការពារនៃច្បាប់នេះមានដូចជា៖ ក. រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ច្បាប់ ព្រះរាជក្រឹត្យ អនុក្រឹត្យ និង លិខិតបទដ្ឋានផ្លូវការនានា។ ខ. ប្រកាស សេចក្ដីសម្រេច លិខិតបញ្ជាក់ សារាចរណែនាំផ្សេងៗដែលចេញដោយអង្គការរដ្ឋ។ គ. សេចក្ដីសម្រេច សាលក្រម ឬ សាលដីកាផ្សេងៗរបស់តុលាការ។ ឃ. អត្ថបទបកប្រែជាភាសាបរទេសនៃអត្ថបទក្នុងចំនុច ក និង ចំណុចខ និង ចំណុច គ ខាងលើក្នុងមាត្រានេះគំនិត នីតិវិធី ប្រព័ន្ធ របៀបប្រតិបត្តិការ ទស្សនៈ គោលការណ៍ ការរករកឃើញ ឬ ទិន្នន័យសាមញ្ញទោះបីត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយអត្ថាធិប្បាយ ពន្យល់ ឬ មានក្នុងស្នាដៃណាមួយក៏ដោយ៕
Up

ប្រកាស

 

ប្រកាស​ស្តីពី បែបបទ និង​នីតិវិធី កែប្រែ​លក្ខ​ខ​ន្តិ​កៈ​ក្រុមហ៊ុន

រាជធានី​ភ្នំពេញ,ថ្ងៃទី ២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៦

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

 

ប្រកាស​ស្តីពី ការបង់​កំ​រ៉ៃ​គ្រប់គ្រង​ការនាំចេញ​សំរាប់​សំលៀកបំពាក់​អនាម័យ ដែល​ប្រើ តែមួយ​លើក រួចហើយ​បោះចោល

រាជធានី​ភ្នំបេញ,ថ្ងៃទី១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០០៦

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

 

ប្រកាស​ស្តីពី វិធានការ​ចាំបាច់​មួយ​ចំនួន​សំរាប់​គ្រប់គ្រង​ការនាំចេញ​ក្រោម​ប្រព័ន្ធ​អនុ គ្រោះ​ពាណិជ្ជកម្ម

រាជធានី​ភ្នំពេញ,ថ្ងៃទី០៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០០៦

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

 

ប្រកាស​ស្តីពី ការចុះបញ្ជី​សុំ​សិទ្ធិ​នាំចេញ​ក្រោម​គំរោង​អនុគ្រោះ​ពន្ធ​សំរាប់​សហគ្រាស សិប្បកម្ម

រាជធានី​ភ្នំពេញ,ថ្ងៃទី១១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០០៨

Rating: 5 / 1 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

 

ប្រកាស​ស្តីពី ការចុះបញ្ជី​សុំ​សិទ្ធិ​នាំចេញ​ក្រោម​គំរោង​អនុគ្រោះ​ពន្ធ​សំរាប់​សហគ្រាស សិប្បកម្ម

រាជធានី​ភ្នំពេញ,ថ្ងៃទី១១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០០៨

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

 

ប្រកាស​ស្តីពី ការចុះឈ្មោះ​ក្នុង​បញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម

រាជធានី​ភ្នំពេញ,ថ្ងៃទី០៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០០៨

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

 

ប្រកាស​អន្តរក្រសួង​ស្តីពី ការកែសំរួល និង​ការកំណត់​ថ្មី​កំ​រ៉ៃ​គ្រប់គ្រង​ការនាំចេញ

រាជធានី​ភ្នំពេញ,ថ្ងៃទី១១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៧

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

 

ប្រកាស​ស្តីពី ការផ្តល់​វិ​ញ្ញាប​ន​ប័ត្រ​ប្រភពដើម​ទំនិញ​តាម​ជើងយន្តហោះ បន្ទាបពី​ដឹក ជញ្ជូន​តាម​រថយន្ត​ឆ្លងកាត់​ព្រំដែន​កម្ពុជា

ធ្វើ​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ,ថ្ងៃទី១០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០០៨

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

 

ប្រកាស​ស្តីពី នីតិវិធី​ចេញ​វិ​ញ្ញាប​ន​ប័ត្រ​បញ្ជាក់​ប្រភពដើម​ទំនិញ វិក័យប័ត្រ​ពាណិជ្ជកម្ម,អាជ្ញាប័ណ្ណ​នាំចេញ

ធ្វើ​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ,ថ្ងៃទី១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០០៤

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

 

ប្រកាស​ស្តីពី នីតិវិធី​ចេញ​វិ​ញ្ញាប​ន​ប័ត្រ​បញ្ជាក់​ប្រភពដើម​ទំនិញ

ធ្វើ​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ,ថ្ងៃទី២៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០០៥

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

 

ប្រកាស​អន្តរក្រសួង​ស្តីពី ការកែសម្រួល​ការកំណត់​កំ​រ៉ៃ គ្រប់គ្រង​ការនាំចេញ និង​សោ ហ៊ុយ​ពាក់ព័ន្ធ

ចុះ​ថ្ងៃទី០៩ ខែ​កុ​ម្ភះ ឆ្នាំ២០០៧

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

 

ប្រកាស​ស្តីពី ការកំណត់​សោហ៊ុយ​ចំណាយ​លើ​បែបបទ សុំ​ចុះឈ្មោះ​ក្នុង​បញ្ជី ពាណិជ្ជកម្ម

ចុះ​ថ្ងៃទី២៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០០៤

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

 

ប្រកាស​ស្តីពី ការបំពេញ​ប្រតិវេទន៍​ប្រចាំឆ្នាំ​របស់​ក្រុមហ៊ុន ពាណិជ្ជកម្ម

ចុះ​ថ្ងៃទី០៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០០៨

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

 

ប្រកាស​ស្តីពី ការធ្វើ​វិមជ្ឈការ ការចុះបញ្ជី​ពាណិជ្ជកម្ម​នៅ មណ្ឌល​សាខា​ខេត្ត-ក្រុង

ចុះ​ថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០០៧

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

 

ប្រកាស​ស្តីពី​ការផ្តល់​វិ​ញ្ញាប​ន​ប័ត្រ​បញ្ញា​ក់​ប្រភពដើម​ទំនិញ ជូន​សិប្បកម្ម​ក្នុងស្រុក

 ចុះ​ថ្ងៃទី១០ ខែ​កុ​ម្ភះ ឆ្នាំ២០០៤

 

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ប្រកាស​អន្តរក្រសួង​ស្តីពី កម្រៃ​រដ្ឋបាល​ក្នុងការ​ចុះបញ្ជី ពាណិជ្ជកម្ម ចុះ​ថ្ងៃ០៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០០៧

Rating: 1 / 1 vote  
Only registered and logged in users can rate this file
 
Powered by Phoca Download

ស្វែងរក

បទដ្ឋានគតិយុត្ត ១៩៩៣-បច្ចុប្បន្ន

អ្នក​កំពុង​ទស្សនា

យើង​មាន ភ្ញៀវ 19នាក់ និង គ្មាន​សមាជិក លើ​បណ្ដាញ

ស្ថិតិ​អ្នក​ទស្សនា

ថ្ងៃ​នេះ30
ម្សិល​មិញ6
សប្តាហ៍នេះ36
ខែនេះ36
សរុប1041850