ឯកសារដែលមានក្នុងគេហទំព័រ http://www.khmerlaws.com អ្នកស្រាវជ្រាវ និង សាធារណជនអាចទាញយកដោយពុំគិតថ្លៃ។​ ក្រុម​ការងារ khmerlaws.com មានគោលបំណងចែកជូនដល់សាធារណជនសម្រាប់ជាការផ្សព្វផ្សាយ អប់រំគ្មានគោលដៅធ្វើអាជីវកម្មឡើយ។ មាត្រា១០នៃច្បាប់ស្ដីពី សិទ្ធិអ្នកនិពន្ធ និង សិទ្ធិប្រហាក់ប្រហែល អនុម័តថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៣ បានបញ្ញត្ដិនូវស្នាដៃដែលមិនស្ថិតនៅក្រោមកិច្ចការពារនៃច្បាប់នេះមានដូចជា៖ ក. រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ច្បាប់ ព្រះរាជក្រឹត្យ អនុក្រឹត្យ និង លិខិតបទដ្ឋានផ្លូវការនានា។ ខ. ប្រកាស សេចក្ដីសម្រេច លិខិតបញ្ជាក់ សារាចរណែនាំផ្សេងៗដែលចេញដោយអង្គការរដ្ឋ។ គ. សេចក្ដីសម្រេច សាលក្រម ឬ សាលដីកាផ្សេងៗរបស់តុលាការ។ ឃ. អត្ថបទបកប្រែជាភាសាបរទេសនៃអត្ថបទក្នុងចំនុច ក និង ចំណុចខ និង ចំណុច គ ខាងលើក្នុងមាត្រានេះគំនិត នីតិវិធី ប្រព័ន្ធ របៀបប្រតិបត្តិការ ទស្សនៈ គោលការណ៍ ការរករកឃើញ ឬ ទិន្នន័យសាមញ្ញទោះបីត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយអត្ថាធិប្បាយ ពន្យល់ ឬ មានក្នុងស្នាដៃណាមួយក៏ដោយ៕
Up

ធ្នូ

   រាជកិច្ច​ឆ្នាំ​ទី១១ លេខ៩៦ សប្ដាហ៍ទី០៤ ថ្ងៃទី​៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ២០១១

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

   រាជកិច្ច​ឆ្នាំ​ទី១១ លេខ៩៥ សប្ដាហ៍ទី០៤ ថ្ងៃទី​២៧ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ២០១១

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

   រាជកិច្ច​ឆ្នាំ​ទី១១ លេខ៩៤ សប្ដាហ៍ទី០៣ ថ្ងៃទី​២៣ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ២០១១

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

   រាជកិច្ច​ឆ្នាំ​ទី១១ លេខ៩៣ សប្ដាហ៍ទី០៣ ថ្ងៃទី​១៩ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ២០១១

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

   រាជកិច្ច​ឆ្នាំ​ទី១១ លេខ៩២ សប្ដាហ៍ទី០២ ថ្ងៃទី​១៥ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ២០១១

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

   រាជកិច្ច​ឆ្នាំ​ទី១១ លេខ៩១ សប្ដាហ៍ទី០២ ថ្ងៃទី​១២ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ២០១១

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

   រាជកិច្ច​ឆ្នាំ​ទី១១​ លេខ៩០ សប្ដាហ៍ទី០១ ថ្ងៃទី​០៨ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ២០១១

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

  រាជកិច្ច​ឆ្នាំ​ទី១១​ លេខ៨៩ សប្ដាហ៍ទី០១ ថ្ងៃទី​០៤ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ២០១១

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file
 
Powered by Phoca Download

ស្វែងរក

បទដ្ឋានគតិយុត្ត ១៩៩៣-បច្ចុប្បន្ន

អ្នក​កំពុង​ទស្សនា

យើង​មាន ភ្ញៀវ 91នាក់ និង គ្មាន​សមាជិក លើ​បណ្ដាញ

ស្ថិតិ​អ្នក​ទស្សនា

ថ្ងៃ​នេះ64
ម្សិល​មិញ317
សប្តាហ៍នេះ2915
ខែនេះ9122
សរុប975475