ឯកសារដែលមានក្នុងគេហទំព័រ http://www.khmerlaws.com អ្នកស្រាវជ្រាវ និង សាធារណជនអាចទាញយកដោយពុំគិតថ្លៃ។​ ក្រុម​ការងារ khmerlaws.com មានគោលបំណងចែកជូនដល់សាធារណជនសម្រាប់ជាការផ្សព្វផ្សាយ អប់រំគ្មានគោលដៅធ្វើអាជីវកម្មឡើយ។ មាត្រា១០នៃច្បាប់ស្ដីពី សិទ្ធិអ្នកនិពន្ធ និង សិទ្ធិប្រហាក់ប្រហែល អនុម័តថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៣ បានបញ្ញត្ដិនូវស្នាដៃដែលមិនស្ថិតនៅក្រោមកិច្ចការពារនៃច្បាប់នេះមានដូចជា៖ ក. រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ច្បាប់ ព្រះរាជក្រឹត្យ អនុក្រឹត្យ និង លិខិតបទដ្ឋានផ្លូវការនានា។ ខ. ប្រកាស សេចក្ដីសម្រេច លិខិតបញ្ជាក់ សារាចរណែនាំផ្សេងៗដែលចេញដោយអង្គការរដ្ឋ។ គ. សេចក្ដីសម្រេច សាលក្រម ឬ សាលដីកាផ្សេងៗរបស់តុលាការ។ ឃ. អត្ថបទបកប្រែជាភាសាបរទេសនៃអត្ថបទក្នុងចំនុច ក និង ចំណុចខ និង ចំណុច គ ខាងលើក្នុងមាត្រានេះគំនិត នីតិវិធី ប្រព័ន្ធ របៀបប្រតិបត្តិការ ទស្សនៈ គោលការណ៍ ការរករកឃើញ ឬ ទិន្នន័យសាមញ្ញទោះបីត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយអត្ថាធិប្បាយ ពន្យល់ ឬ មានក្នុងស្នាដៃណាមួយក៏ដោយ៕
Up

សន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ

Vienna Agreement Establishing an International Classification of the Figurative Elements of Marks

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

Strasbourg Agreement Concerning the International Patent Classification

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

Locarno Agreement Establishing an International Classification for Industrial Designs

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

Patent Cooperation Treaty (PCT)

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

Administrative Instructions for the Application of the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks and the Protocol Relating Thereto

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

Common Regulations under the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks and the Protocol Relating to that Agreement

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks 

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

Regulations Under the Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

Washington Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

Regulations under the Trademark Law Treaty

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

Trademark Law Treaty

Rating: 2 / 1 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

Brussels Convention Relating to the Distribution of Programme-Carrying Signals Transmitted by Satellite

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

Madrid Agreement for the Repression of False or Deceptive Indications of Source on Goods

Rating: 1 / 1 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

Nairobi Treaty on the Protection of the Olympic Symbol

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

Paris Convention for the Protection of Industrial Property

Rating: 1.5 / 2 votes  
Only registered and logged in users can rate this file
 
Powered by Phoca Download

ស្វែងរក

បទដ្ឋានគតិយុត្ត ១៩៩៣-បច្ចុប្បន្ន

អ្នក​កំពុង​ទស្សនា

យើង​មាន ភ្ញៀវ 67នាក់ និង គ្មាន​សមាជិក លើ​បណ្ដាញ

ស្ថិតិ​អ្នក​ទស្សនា

ថ្ងៃ​នេះ59
ម្សិល​មិញ127
សប្តាហ៍នេះ186
ខែនេះ266
សរុប1042080