ឯកសារដែលមានក្នុងគេហទំព័រ http://www.khmerlaws.com អ្នកស្រាវជ្រាវ និង សាធារណជនអាចទាញយកដោយពុំគិតថ្លៃ។​ ក្រុម​ការងារ khmerlaws.com មានគោលបំណងចែកជូនដល់សាធារណជនសម្រាប់ជាការផ្សព្វផ្សាយ អប់រំគ្មានគោលដៅធ្វើអាជីវកម្មឡើយ។ មាត្រា១០នៃច្បាប់ស្ដីពី សិទ្ធិអ្នកនិពន្ធ និង សិទ្ធិប្រហាក់ប្រហែល អនុម័តថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៣ បានបញ្ញត្ដិនូវស្នាដៃដែលមិនស្ថិតនៅក្រោមកិច្ចការពារនៃច្បាប់នេះមានដូចជា៖ ក. រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ច្បាប់ ព្រះរាជក្រឹត្យ អនុក្រឹត្យ និង លិខិតបទដ្ឋានផ្លូវការនានា។ ខ. ប្រកាស សេចក្ដីសម្រេច លិខិតបញ្ជាក់ សារាចរណែនាំផ្សេងៗដែលចេញដោយអង្គការរដ្ឋ។ គ. សេចក្ដីសម្រេច សាលក្រម ឬ សាលដីកាផ្សេងៗរបស់តុលាការ។ ឃ. អត្ថបទបកប្រែជាភាសាបរទេសនៃអត្ថបទក្នុងចំនុច ក និង ចំណុចខ និង ចំណុច គ ខាងលើក្នុងមាត្រានេះគំនិត នីតិវិធី ប្រព័ន្ធ របៀបប្រតិបត្តិការ ទស្សនៈ គោលការណ៍ ការរករកឃើញ ឬ ទិន្នន័យសាមញ្ញទោះបីត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយអត្ថាធិប្បាយ ពន្យល់ ឬ មានក្នុងស្នាដៃណាមួយក៏ដោយ៕
Up

អាស៊ាន

អនុក្រឹត្យស្ដីពី ការបង្កើតលេខាធិការដ្ឋានជាតិអាស៊ានកម្ពុជា

Rating: 3.5 / 5 votes  
Only registered and logged in users can rate this file

អនុក្រឹត្យលេខ ២៧ អនក្រ.បកស្ដិពី ការបង្កើតគណកម្មាធិការជាតិទាំង៦សម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ អាស៊ានផ្នែកជំនាញ

Rating: 5 / 1 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

អនុក្រឹត្យលេខ ២១ អនក្រ.បកស្ដិពី ការបង្កើតគណកម្មាធិការជាតិទាំង៦សម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ អាស៊ានផ្នែកជំនាញ

Rating: 2 / 2 votes  
Only registered and logged in users can rate this file

អនុក្រឹត្យលេខ ១៦ អនក្រ.បក ស្ដីពីការបង្កើត អង្គភាពជាតិសម្រាប់តំបន់ពាណិជ្ចកម្មសេរីអាស៊ាន

Rating: 2 / 1 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

អនុក្រឹត្យលេខ ០៨ អនក្រ.បក ស្ដីពីការបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់ និងនាយកដ្ឋានទំនាក់ទំនងអន្ដរជាតិ និងអាស៊ានចំណុះក្រសួងមហាផ្ទៃ

Rating: 2 / 1 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

អនុក្រឹត្យស្ដីពី នីតិវិធីនៃការបើកផ្ដល់មុនបណ្ដោះអាសន្ន ដោយអាណត្តបើកប្រាក់សម្រាប់ចំណាយ រៀបចំប្រជុំកំពូលអាស៊ានឆ្នាំ២០០២ និងចំណាយរៀបចំប្រជុំកំពូលនៃប្រទេសស្ថិតក្នុងមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គ ឆ្នាំ២០០២

Rating: 2 / 1 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ច្បាប់ស្ដីពី ការអនុម័ត្ដយល់ព្រមលើធម្មនុញ្ញប្រជាជាតិអាស៊ីអាសគ្នេយ៍

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ប្រកាសស្ដីពី ការប្រើប្រាស់កម្មវិធីកាត់បន្ថយពន្ធនាំចូលដែលត្រូវផ្ទេរពីបញ្ជីលើកលែងទូទៅរបស់កម្ពុជា ក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀង CEPT សម្រាប់ AFTA

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ប្រកាសស្ដីពី ការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់កម្មវីធីកាត់ បន្ថយអត្រាពន្ធគយ ០-៥ភាគរយ នៃបន្ទាត់ពន្ធគយ សម្រាប់បង្គ្រប់៨០ ភាគរយនៃបញ្ជីដាក់បញ្ចូលដែលជាកាតព្វកិច្ចរបស់កម្ពុជាក្រោមផែនទីសមាហរណ កម្មអាស៊ាន

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ប្រកាសស្ដីពី ការប្រើប្រាស់កម្មវិធីកាត់បន្ថយ និងលប់បំបាត់ពន្ធនាំចូលរបស់កម្ពុជា នៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មទំនិញ នៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខណ្ឌ ស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយក្នុងចំណោមរដ្ឋាភិបាល នៃប្រទេសសមាជិកសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ និង សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ប្រកាសលេខ ៦៤០ សកអ ស្ដីពីការបង្កើត ការិយាល័យអាស៊ាន រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានក្រសួងសង្គមកិច្ច ការងារ និងអតីតយុទ្ធជន

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ប្រកាសស្ដីពី ការប្រើប្រាស់កម្មវិធីកាត់បន្ថយ និងលប់បំបាត់ពន្ធនាំចូលរបស់កម្ពុជា នៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មទំនិញ នៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខណ្ឌ ស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយក្នុងចំណោមរដ្ឋាភិបាល នៃប្រទេសសមាជិកសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ និង សាធារណរដ្ឋ្ឋកូរ៉េ

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ប្រកាសស្ដីពី កម្មវិធីលុបបំបាត់ពន្ធនាំចូល និងរបាំងមិនមែនពន្ធនិងពាណិជ្ជកម្មក្នុងអាស៊ាន សម្រាប់ចំណែកទី៣ នៃបញ្ជីផលិតកម្មបច្ចេកវិទ្យាពត៌មាន និងគមនាគមន៍(ICT)

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ប្រកាសស្ដីពី កម្មវិធីលុបបំបាត់ពន្ធនាំចូល និងរបាំងមិនមែនពន្ធនិងពាណិជ្ជកម្មក្នុងអាស៊ាន សម្រាប់ចំណែកទី២ នៃបញ្ជីផលិតកម្មបច្ចេកវិទ្យាពត៌មាន និងគមនាគមន៍(ICT)

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ប្រកាសលេខ ៣៥៩ ប្រក.កសក.ចក ស្ដីពីការបង្កើតការិយាល័យអាស៊ាន កសិកម្ម

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ប្រកាសលេខ ២៥៦ នបប្រក.សហវ ស្ដីពី ការបង្កើតក្រុមការងារអាស៊ានអមទីចាត់ការគយ និងរដ្ឋាករ

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ប្រកាសស្ដីពី ការរៀបចំ និងការគ្រប់គ្រងកិច្ចការអាស៊ាន

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ប្រកាសលេខ ២០៧ ប្រក.សកប ស្ដីពីការបង្កើតការិយាល័យអាស៊ានចំនុះនាយកដ្ឋានទីស្ដីការក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ប្រកាសស្ដីពី ការអនុវត្ដកម្មវិធីលប់បំបាត់ពន្ធនាំចូល និង របាំងមិនមែនពន្ធលើពាណិជ្ជកម្មអាស៊ានសម្រាប់ចំណែកទី១ នៃបញ្ជី Information and Communication Technology (ICT)

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ប្រកាសស្ដីពី ការបង្កើតបន្ថែមការិយាល័យពីរចំណុះនាយកដ្ឋានអាស៊ាន និងអង្គការអន្ដរជាតិ

Rating: 1 / 1 vote  
Only registered and logged in users can rate this file
 
Powered by Phoca Download

ស្វែងរក

បទដ្ឋានគតិយុត្ត ១៩៩៣-បច្ចុប្បន្ន

អ្នក​កំពុង​ទស្សនា

យើង​មាន ភ្ញៀវ 15នាក់ និង គ្មាន​សមាជិក លើ​បណ្ដាញ

ស្ថិតិ​អ្នក​ទស្សនា

ថ្ងៃ​នេះ44
ម្សិល​មិញ127
សប្តាហ៍នេះ171
ខែនេះ251
សរុប1042065