ឯកសារដែលមានក្នុងគេហទំព័រ http://www.khmerlaws.com អ្នកស្រាវជ្រាវ និង សាធារណជនអាចទាញយកដោយពុំគិតថ្លៃ។​ ក្រុម​ការងារ khmerlaws.com មានគោលបំណងចែកជូនដល់សាធារណជនសម្រាប់ជាការផ្សព្វផ្សាយ អប់រំគ្មានគោលដៅធ្វើអាជីវកម្មឡើយ។ មាត្រា១០នៃច្បាប់ស្ដីពី សិទ្ធិអ្នកនិពន្ធ និង សិទ្ធិប្រហាក់ប្រហែល អនុម័តថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៣ បានបញ្ញត្ដិនូវស្នាដៃដែលមិនស្ថិតនៅក្រោមកិច្ចការពារនៃច្បាប់នេះមានដូចជា៖ ក. រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ច្បាប់ ព្រះរាជក្រឹត្យ អនុក្រឹត្យ និង លិខិតបទដ្ឋានផ្លូវការនានា។ ខ. ប្រកាស សេចក្ដីសម្រេច លិខិតបញ្ជាក់ សារាចរណែនាំផ្សេងៗដែលចេញដោយអង្គការរដ្ឋ។ គ. សេចក្ដីសម្រេច សាលក្រម ឬ សាលដីកាផ្សេងៗរបស់តុលាការ។ ឃ. អត្ថបទបកប្រែជាភាសាបរទេសនៃអត្ថបទក្នុងចំនុច ក និង ចំណុចខ និង ចំណុច គ ខាងលើក្នុងមាត្រានេះគំនិត នីតិវិធី ប្រព័ន្ធ របៀបប្រតិបត្តិការ ទស្សនៈ គោលការណ៍ ការរករកឃើញ ឬ ទិន្នន័យសាមញ្ញទោះបីត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយអត្ថាធិប្បាយ ពន្យល់ ឬ មានក្នុងស្នាដៃណាមួយក៏ដោយ៕
Up

អាស៊ាន

ប្រកាសស្ដីពី ការបង្កើតអនុគណកម្មការរៀបចំកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្រ្ដី កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍន៍អាងទន្លេមេគង្គ(AMBDC)លើកទី៤ របស់រដ្ឋមន្រ្ដីពាណិជ្ជកម្ម

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ប្រកាសលេខ ១១២ សហវ.ប្រកបស្ដីពី ការបង្កើតនាយកដ្ឋានអាស៊ានបណ្ដោះអាសន្នចំណុះក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ប្រកាសស្ដីពី ការបង្កើតគណកម្មការរៀបចំកិច្ចប្រជុំ ស្ដីពីការធ្វើអាជីវកម្មប្រៃសនីយ៍អាស៊ានលើកទី៩

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ច្បាប់ស្ដីពី ការអនុម័ត្តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម ស្ដីពី ការជម្រុញ និងការការពារវិនិយោគ

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ច្បាប់ស្ដីពី ការអនុម័ត្តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម ស្ដីពី ការជម្រុញ និងការការពារវិនិយោគ

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ច្បាប់ស្ដីពី ការអនុម័ត្តយល់ព្រមលើពិធីសារ នៃការធ្វើវិសោធនកម្មលើកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខណ្ឌ ស្ដីពីតំបន់វិនិយោគអាស៊ាន

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ច្បាប់ស្ដីពី ការអនុម័ត្ដយល់ព្រមលើឧបសម្ព័នទី១ ទី៤ ទី៧ ទី៩ ទី១១ ទី១២ ទី១៣អា ទី១៣បេ ទី១៥ទី១៦ និងពិធីសារទីមួយ សម្រាប់​អនុវត្ត​កិច្ច​ព្រមព្រៀងរវាង និងក្នុងរង្វង់រដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យ​ប្រជាមានិតឡាវ សហភាពមីយ៉ាន់ម៉ា ព្រះរាជាណាចក្រថៃឡងដ៍ និង​សាធារណរដ្ឋ​សង្គមនិយមវៀតណាម ស្ដីពីការ​សម្រួលការដឹកជញ្ជូនទំនិញ និងពលរដ្ឋឆ្លងកាត់ព្រំដែន

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ច្បាប់ស្ដីពី ការអនុម័ត្តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងអន្ដររដ្ឋាភិបាល ស្ដីពីពាណិជ្ជកម្មថាមពលអគ្គិសនី​តំបន់​នៅ​ក្នុង​មហាអនុតំបន់មេគង្គ

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ច្បាប់ស្ដីពី ការអនុម័ត្តយល់ព្រមលើពិធីសារ នៃការអនុវត្តន៍កញ្ចប់ទី២ នៃកិច្ចសន្យាវិស័យសេវាហរិញ្ញវត្ថុ ដែលស្ថិតនៅ​ក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខណ្ឌអាស៊ាន ស្ដីពីសេវាកម្ម

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ច្បាប់ស្ដីពី ការអនុម័ត្តយល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលរួមក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងអាស៊ាន ស្ដីពីការបំពុលផ្សេង​អ័ព្វ​ឆ្លង​កាត់ព្រំដែន

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ច្បាប់ស្ដីពី ការអនុម័ត្ដយល់ព្រមលើពិធីសារធ្វើវិសោធនកម្មលើកិច្ចព្រមព្រៀងមូលដ្ឋានស្ដីពី កម្មវិធីសហប្រតិបត្តិការ​លើវិស័យ​ឧស្សាហកម្ម​អាស៊ាន(AICO)

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ច្បាប់ស្ដីពី ការអនុម័ត្ដយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងរដ្ឋាភិបាលនៃ​សាធារណរដ្ឋ​ប្រជាធិបតេយ្យ​ប្រជាមានិតឡាវ ស្ដីពីការជម្រុញ និងការការពារវិនិយោគ

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ច្បាប់ស្ដីពី ការអនុម័ត្តយល់ព្រមលើពិធិសារទី៤ របស់អាស៊ានស្ដីពី ការតម្រូវការផ្នែកបច្ចេកទេសយានយន្ដ

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ច្បាប់ស្ដីពី ការអនុម័ត្តយល់ព្រមលើពិធីសារលើការធ្វើវិសោធនកម្មទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀង ស្ដីពីគម្រោងអនុគ្រោះពន្ធគយរួម​សម្រាប់តំបន់​ពាណិជ្ជកម្មសេរីអាស៊ាន ធ្វើនៅទីក្រុងបាងកក នាថ្ងៃទី ១៥ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៩៥

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ច្បាប់ស្ដីពី ការអនុម័ត្តយល់ព្រមលើពិធីសារលើការធ្វើវិសោធនកម្មទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀង ស្ដីពីគម្រោងអនុគ្រោះពន្ធគយ​រួម​សម្រាប់​តំបន់​ពាណិជ្ជកម្ម​សេរីអាស៊ាន ធ្វើនៅទីក្រុងបាងកក នាថ្ងៃទី ១៥ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៩៥

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ច្បាប់ស្ដីពីការ អនុម័ត្តយល់ព្រមលើពិធិសារទី១របស់អាស៊ាន ស្ដីពីការកំណត់ផ្លូវ និងមធ្យោបាយបំពាក់លើផ្លូវដឹកជញ្ជូនឆ្លងកាត់ សម្រាប់អនុវត្ដកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខណ្ឌអាស៊ានស្ដីពី ការសម្រួលទំនិញឆ្លងកាត់

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ច្បាប់ស្ដីពី ការអនុម័ត្តយល់ព្រមលើពិធិសារទី៣ របស់អាស៊ានស្ដីពី ប្រភេទ និងបរិមាណយានយន្ដផ្លូវគោក

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ច្បាប់ស្ដីពី ការអនុម័ត្តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋហ្វីលីពីន ស្ដីពីការជម្រុញ និងការការពារវិនិយោគ

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ច្បាប់ស្ដីពី ការអនុម័ត្តយល់ព្រមលើអនុសញ្ញាកុងស៊ុល រវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ច្បាប់ស្ដីពី ការអនុម័ត្តយល់ព្រមលើពិធីសារទី៨ ស្ដីពីវិធានការអនាម័យ និងភូតគាមអនាម័យ​ដើម្បី​អនុវត្ដ​កិច្ច​ព្រមព្រៀង​ក្របខណ្ឌ​អាស៊ាន អំពីការសម្របសម្រួលឆ្លងកាត់

Rating: 3 / 1 vote  
Only registered and logged in users can rate this file
 
Powered by Phoca Download

ស្វែងរក

បទដ្ឋានគតិយុត្ត ១៩៩៣-បច្ចុប្បន្ន

អ្នក​កំពុង​ទស្សនា

យើង​មាន ភ្ញៀវ 51នាក់ និង គ្មាន​សមាជិក លើ​បណ្ដាញ

ស្ថិតិ​អ្នក​ទស្សនា

ថ្ងៃ​នេះ93
ម្សិល​មិញ89
សប្តាហ៍នេះ309
ខែនេះ389
សរុប1042203