ឯកសារដែលមានក្នុងគេហទំព័រ http://www.khmerlaws.com អ្នកស្រាវជ្រាវ និង សាធារណជនអាចទាញយកដោយពុំគិតថ្លៃ។​ ក្រុម​ការងារ khmerlaws.com មានគោលបំណងចែកជូនដល់សាធារណជនសម្រាប់ជាការផ្សព្វផ្សាយ អប់រំគ្មានគោលដៅធ្វើអាជីវកម្មឡើយ។ មាត្រា១០នៃច្បាប់ស្ដីពី សិទ្ធិអ្នកនិពន្ធ និង សិទ្ធិប្រហាក់ប្រហែល អនុម័តថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៣ បានបញ្ញត្ដិនូវស្នាដៃដែលមិនស្ថិតនៅក្រោមកិច្ចការពារនៃច្បាប់នេះមានដូចជា៖ ក. រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ច្បាប់ ព្រះរាជក្រឹត្យ អនុក្រឹត្យ និង លិខិតបទដ្ឋានផ្លូវការនានា។ ខ. ប្រកាស សេចក្ដីសម្រេច លិខិតបញ្ជាក់ សារាចរណែនាំផ្សេងៗដែលចេញដោយអង្គការរដ្ឋ។ គ. សេចក្ដីសម្រេច សាលក្រម ឬ សាលដីកាផ្សេងៗរបស់តុលាការ។ ឃ. អត្ថបទបកប្រែជាភាសាបរទេសនៃអត្ថបទក្នុងចំនុច ក និង ចំណុចខ និង ចំណុច គ ខាងលើក្នុងមាត្រានេះគំនិត នីតិវិធី ប្រព័ន្ធ របៀបប្រតិបត្តិការ ទស្សនៈ គោលការណ៍ ការរករកឃើញ ឬ ទិន្នន័យសាមញ្ញទោះបីត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយអត្ថាធិប្បាយ ពន្យល់ ឬ មានក្នុងស្នាដៃណាមួយក៏ដោយ៕
Up

អាស៊ាន

ច្បាប់ស្ដីពី ការអនុម័ត្តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀង អាស៊ានស្ដីពី ការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្ដរាយ និងការឆ្លើយតបសង្រ្គោះបន្ទាន់

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ច្បាប់ស្ដីពី ការអនុម័ត្តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀង ពិធីសារ និងអនុស្សារណៈនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ហៅកាត់ថា អាស៊ាន ដែលរដ្ឋសភាបានអនុម័ត្តយល់ព្រមកាលពីថ្ងៃទី ០២ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០០ នាសម័យប្រជុំពេញអង្គលើកទី៤ នីតិកាលទី២ ហើយ​ដែល​ព្រឹទ្ធិសភា​បានអនុម័ត្តយល់ព្រមតាមទម្រង់ និង​គតិច្បាប់​នៃ​ច្បាប់​នេះ​ទាំង​ស្រុង​ដោយ​គ្មានការកែប្រែអ្វីឡើយកាលពីថ្ងៃទី ២៦ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០០ នាសម័យប្រជុំពេញអង្គលើកទី៣នីតិកាលទី១។

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ច្បាប់ស្ដីពី ការអនុម័ត្តយល់ព្រមលើពិធិសារនៃការរៀបចំពិសេសសម្រាប់ផលិតផលវេទយិត និងផលិតផលវេទយិតខ្ពស់ ដែលរដ្ឋសភា​បាន​អនុម័ត្តយល់ព្រមកាលពីថ្ងៃទី ០៥ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០២ នាសម័យប្រជុំពេញអង្គលើកទី៩ នីតិកាលទី២ ហើយដែលព្រឹទ្ធិសភា​បានអនុម័ត្តយល់ព្រមតាមទម្រង់ និង គតិច្បាប់​នៃច្បាប់នេះ​ទាំងស្រុង​ដោយ​គ្មាន​ការ​កែ​ប្រែ​អ្វីឡើយកាលពីថ្ងៃទី ៣០ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០២ នាសម័យប្រជុំពេញអង្គលើកទី៦នីតិកាលទី១។

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ច្បាប់ស្ដីពី ការអនុម័ត្តយល់ព្រមលើពិធិសារទី៤ របស់អាស៊ានស្ដីពី កាតព្វកិច្ចធានារ៉ាប់រងយានយន្ដ ដែលរដ្ឋសភាបាន​អនុម័ត្ត​យល់ព្រម​កាល​ពីថ្ងៃទី ២៧ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០០១ នាសម័យប្រជុំពេញអង្គលើកទី៧ នីតិកាលទី២ ហើយ​ដែល​ព្រឹទ្ធិសភា​បានអនុម័ត​យល់ព្រម​តាមទម្រង់ និងគតិច្បាប់នៃច្បាប់នេះទាំងស្រុងដោយគ្មានការកែប្រែអ្វីឡើយកាលពីថ្ងៃទី ២០ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០១ នា​សម័យ​ប្រជុំ​ពេញអង្គ​លើកទី៦​នីតិកាលទី១។

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ច្បាប់ស្ដីពី ការអនុម័ត្តយល់ព្រមលើក្របខណ្ឌអាស៊ានស្ដីពី ការដឹកជញ្ជូនពហុរូបភាព ដែលរដ្ឋសភាបានអនុម័ត្តយល់​ព្រមកាល​ពីថ្ងៃទី ០៧ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០០៧ នាសម័យប្រជុំពេញអង្គលើកទី៩ នីតិកាលទី៣ ហើយដែលព្រឹទ្ធិសភា​បានអនុម័ត្តយល់ព្រម​តាមទម្រង់ និងគតិច្បាប់នៃច្បាប់នេះទាំងស្រុងដោយគ្មានការកែប្រែអ្វីឡើយកាលពីថ្ងៃទី ២៧ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៧ នាសម័យ​ប្រជុំពេញអង្គលើកទី៤នីតិកាលទី២។

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ច្បាប់ស្ដីពី ការអនុម័ត្ដយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងនិងក្នុងរង្វង់រដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិត​ប្រជាធិបតេយ្យឡាវ ព្រះរាជាណាចក្រថៃឡង់ដ៏ និងសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម ស្ដីពី ការសម្រួលនៃការដឹកជញ្ជូនទំនិញ និងពលរដ្ឋឆ្លងកាត់ព្រំដែន ដែលរដ្ឋសភាបានអនុម័ត្តយល់ព្រមកាលពីថ្ងៃទី ២៩ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០០២ នាសម័យប្រជុំពេញអង្គលើកទី៩ នីតិកាលទី២ ហើយដែលព្រឹទ្ធិសភាបានអនុម័ត្តយល់ព្រមតាមទម្រង់ និងគតិច្បាប់នៃច្បាប់នេះទាំងស្រុងដោយគ្មាន​ការកែប្រែអ្វីឡើយកាលពីថ្ងៃទី ៣១ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០២ នាសម័យប្រជុំពេញអង្គលើកទី៨នីតិកាលទី១។

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ច្បាប់ស្ដីពី ការផ្ដល់សច្ចាប័នលើកិច្ចព្រមព្រៀងអំពីឥណទានអភិវឌ្ឍន៍សម្រាប់ឆ្នាំ១៩៩៤ ដែលបានស្រុះស្រួលគ្នានៅថ្ងៃទី០៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ១៩៩៣ រវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងសមាគមអន្ដរជាតិអភិវឌ្ឍន៍ ដែលរដ្ឋសភាបានអនុម័ត្ដថ្ងៃទី ២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ១៩៩៣។

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

សេចក្ដីសម្រេចលេខ៤៥សសរ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលស្ដីពី ស្ដីពីការបង្កើតគណៈកម្មការ ទិវាសប្ដាហ៍អាស៊ានលើកទី១ ឆ្នាំ ២០០២ ចុះថ្ងៃទី ០៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០០២

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

សេចក្ដិសម្រេចលេខ៣៩សសរ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលស្ដីពី ការបង្កើតគណៈកម្មការរៀបចំកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្រ្ដីសេដ្ឋកិច្ច​អាស៊ាន(AEM)លើកទី៣៥ និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធ ចុះថ្ងៃទី ១៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០០៣

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

សេចក្ដិសម្រេចលេខ៣០សសរ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលស្ដីពី ការបង្កើតគណៈកម្មការរៀបចំកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្រ្ដី កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​អភិវឌ្ឍន៍​អាងទន្លេអាស៊ាន(AMBDC)លើកទី៤ ចុះថ្ងៃទី ១៧ ខែឧសភាឆ្នាំ២០០២

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

សេចក្ដិសម្រេចលេខ២៧សសរ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលស្ដីពី ការបង្កើតគណៈកម្មការរៀបចំ​កិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្រ្ដីអាស៊ានហិរញ្ញវត្ថុ​អាស៊ាន​លើក​ទី១០ និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធ ចុះថ្ងៃទី ០២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០០៥

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

សេចក្ដិសម្រេចលេខ២៥ សសរ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលស្ដីពី ការបង្កើតក្រុមការងារអន្ដរក្រសួង​ដើម្បីអនុវត្ដកិច្ចព្រមព្រៀងរវាង​រាជរដ្ឋាភិបាល​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណៈរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមស្ដីពី កិច្ចសហប្រតិបត្តិ​ការ​ទ្វេរ​ភាគី ដើម្បីលុបបំបាត់​ការ​ជួញ​ដូរ​​ស្រ្ដី និងកុមារ និងជួយដល់ជនរងគ្រោះដោយសារការជួញដូរ ចុះថ្ងៃទី ១៦ ខែ​មិថុនា​ឆ្នាំ២០០៦

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

សេចក្ដីសម្រេចលេខ០៩ សសរ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលស្ដីពី ការបង្កើតគណៈកម្មការអន្ដរក្រសួងដើម្បីរៀបចំ និងចូលរួមពិពណ៌ពាណិជ្ជកម្មនៅបណ្ដាប្រទេសអាស៊ាន ចុះថ្ងៃទី ០៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០០២

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

សេចក្ដិសម្រេចលេខ០៩សសរ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលស្ដីពី ការបង្កើតគណៈកម្មការរៀបចំសន្និសិទ្ធិអាស៊ាន អំពីកិច្ចការមុខងារសាធារណៈលើកទី១៣

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

សេចក្ដិសម្រេចលេខ០១ សសរ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីការ បង្កើតគណៈកម្មការរៀបចំកិច្ចប្រជុំ រដ្ឋមន្រ្ដិអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងលប់បំបាត់ភាពក្រីក្រ ចុះថ្ងៃទី ១០ ខែមករា ឆ្នាំ ២០០២

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file
 
Powered by Phoca Download

ស្វែងរក

បទដ្ឋានគតិយុត្ត ១៩៩៣-បច្ចុប្បន្ន

អ្នក​កំពុង​ទស្សនា

យើង​មាន ភ្ញៀវ 49នាក់ និង គ្មាន​សមាជិក លើ​បណ្ដាញ

ស្ថិតិ​អ្នក​ទស្សនា

ថ្ងៃ​នេះ92
ម្សិល​មិញ89
សប្តាហ៍នេះ308
ខែនេះ388
សរុប1042202