ឯកសារដែលមានក្នុងគេហទំព័រ http://www.khmerlaws.com អ្នកស្រាវជ្រាវ និង សាធារណជនអាចទាញយកដោយពុំគិតថ្លៃ។​ ក្រុម​ការងារ khmerlaws.com មានគោលបំណងចែកជូនដល់សាធារណជនសម្រាប់ជាការផ្សព្វផ្សាយ អប់រំគ្មានគោលដៅធ្វើអាជីវកម្មឡើយ។ មាត្រា១០នៃច្បាប់ស្ដីពី សិទ្ធិអ្នកនិពន្ធ និង សិទ្ធិប្រហាក់ប្រហែល អនុម័តថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៣ បានបញ្ញត្ដិនូវស្នាដៃដែលមិនស្ថិតនៅក្រោមកិច្ចការពារនៃច្បាប់នេះមានដូចជា៖ ក. រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ច្បាប់ ព្រះរាជក្រឹត្យ អនុក្រឹត្យ និង លិខិតបទដ្ឋានផ្លូវការនានា។ ខ. ប្រកាស សេចក្ដីសម្រេច លិខិតបញ្ជាក់ សារាចរណែនាំផ្សេងៗដែលចេញដោយអង្គការរដ្ឋ។ គ. សេចក្ដីសម្រេច សាលក្រម ឬ សាលដីកាផ្សេងៗរបស់តុលាការ។ ឃ. អត្ថបទបកប្រែជាភាសាបរទេសនៃអត្ថបទក្នុងចំនុច ក និង ចំណុចខ និង ចំណុច គ ខាងលើក្នុងមាត្រានេះគំនិត នីតិវិធី ប្រព័ន្ធ របៀបប្រតិបត្តិការ ទស្សនៈ គោលការណ៍ ការរករកឃើញ ឬ ទិន្នន័យសាមញ្ញទោះបីត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយអត្ថាធិប្បាយ ពន្យល់ ឬ មានក្នុងស្នាដៃណាមួយក៏ដោយ៕
Up

កិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិ

ច្បាប់ស្ដីពី ការអនុម័ត្ដយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពី ការជម្រុញនិងការការពារទៅវិញទៅមកនូវការវិនិយោគ​នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងព្រះរាជាណាចក្រណែតធីឡែន

Rating: 5 / 1 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ច្បាប់ស្ដីពីការអនុម័ត្តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋ​អ៊ីស្លាមប៉ាគីស្ថាន ស្ដីពី ការជម្រុញ និងការការពារវិនិយោគ

Rating: 5 / 1 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ច្បាប់ស្ដីពី ការអនុម័ត្តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងអន្ដររដ្ឋាភិបាលស្ដីពី ពាណិជ្ជកម្មថាមពលអគ្គិសនីតំបន់មហានអនុតំបន់​ទន្លេមេគង្គ

Rating: 5 / 1 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ច្បាប់ស្ដីពីការអនុម័ត្តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀង រវាងរាជ រដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក ស្ដីពី ការមិនប្រគល់ខ្លួនជូនតុលាការឧក្រិដ្ឋជនអន្ដរជាតិ

Rating: 5 / 1 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ច្បាប់ស្ដីពីការអនុម័ត្តយល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលរួមក្នុងអនុសញ្ញាបាសែល ស្ដីពីការត្រួតពិនិត្យចលនាដឹកជញ្ជូន និងការបោះបង់ចោលសំណល់គ្រោះថ្នាក់ឆ្លងដែន

Rating: 5 / 1 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ច្បាប់ស្ដីពីការអនុម័ត្តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងមូលនិធិអូប៉ិចសម្រាប់​ការអភិវឌ្ឍន៍អន្ដរជាតិ ដើម្បីការលើកទឹកចិត្ត និងការការការពារវិនិយោគ

Rating: 3 / 2 votes  
Only registered and logged in users can rate this file

ច្បាប់ស្ដីពី ការអនុម័ត្តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងជប៉ុន ស្ដីពីសេរីភាវូបនីយកម្ម ការ ជម្រុញ និងការការពារការវិនិយោគ

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ច្បាប់ស្ដីពី ការអនុម័ត្តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់ ស្ដីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើប្លន់នាវា និងអំពើប្លន់ប្រដាប់អាវុធក្នុងដែនសមុទ្រអាស៊ី

Rating: 5 / 1 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ច្បាប់ស្ដីពីការអនុម័ត្តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀង លើអនុសញ្ញា ស្ដីពី ដំណោះស្រាយវិវាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹង​ការវិនិយោគ​រវាងបណ្ដារដ្ឋ និងបុគ្គលនៃរដ្ឋដទៃ

Rating: 5 / 1 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ច្បាប់ស្ដីពី ការអនុម័ត្ដយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងរដ្ឋាភិបាលនៃ​សាធារណរដ្ឋគូបា ស្ដីពី ការជម្រុញ និងការការពារទៅវិញទៅមកនូវការវិនិយោគ

Rating: 5 / 1 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ច្បាប់ស្ដីពី ការអនុម័ត្ដយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងរដ្ឋាភិបាលនៃ​សាធារណរដ្ឋហ្វីលីពីន ស្ដីពី ការជម្រុញ និងការការពារទៅវិញទៅមកនូវការវិនិយោគ

Rating: 5 / 1 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ច្បាប់ស្ដីពី ការអនុម័ត្ដយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងរដ្ឋាភិបាលនៃ​សាធារណរដ្ឋគ្រូអាស្យា ស្ដីពី ការជម្រុញ និងការការពារទៅវិញទៅមកនូវការវិនិយោគ

Rating: 5 / 1 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ច្បាប់ស្ដីពី ការអនុម័ត្ដយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងរដ្ឋាភិបាលនៃ​សាធារណរដ្ឋ​ឥណ្ឌូនេស៊ី ស្ដីពី ការជម្រុញ និងការការពារទៅវិញទៅមកនូវការវិនិយោគ

Rating: 5 / 1 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ច្បាប់ស្ដីពី ការអនុម័ត្ដយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងរដ្ឋាភិបាលនៃ​សាធារណរដ្ឋបារាំង ស្ដីពី ការជម្រុញ និងការការពារទៅវិញទៅមកនូវការវិនិយោគ

Rating: 3 / 2 votes  
Only registered and logged in users can rate this file

ច្បាប់ស្ដីពី ការអនុម័ត្ដយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងរដ្ឋាភិបាលនៃរដ្ឋគុយវ៉ែត ស្ដីពី ការជម្រុញ និងការការពារទៅវិញទៅមកនូវការវិនិយោគ

Rating: 5 / 1 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ច្បាប់ស្ដីពី ការអនុម័ត្ដយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងសាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធ​អាល្លឺម៉ង់​​ស្ដីពី​​ការជម្រុញ និងការការពារទៅវិញទៅមកនូវការវិនិយោគ

Rating: 5 / 1 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ច្បាប់ស្ដីពី ការអនុម័ត្ដយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណៈរដ្ឋឆែក ស្ដីពីការជម្រូញ និងការការពារទៅវិញទៅមកនូវការវិនិយោគ

Rating: 4 / 1 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ច្បាប់ស្ដីពី ការអនុម័ត្តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងអង្គការសហប្រជាជាតិ និងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទាក់ទងនឹងការកាត់​សេចក្ដីនៅក្រោមច្បាប់កម្ពុជានូវឧក្រិដ្ឋកម្មដែលប្រព្រឹត្តិឡើង នៅក្នុងរយៈនៃកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ

Rating: 3 / 1 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ច្បាប់ស្ដីពីការអនុម័ត្តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពី សហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច និងបច្ចេកទេស រវាងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងរដ្ឋាភិបាលនៃរដ្ឋគូវ៉េត

Rating: 3 / 2 votes  
Only registered and logged in users can rate this file

ច្បាប់ស្ដីពីការអនុម័ត្ដយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងរវាង និងក្នុងរង្វង់រដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សាធារណៈរដ្ឋ​ប្រជាមាណិត​ប្រជាធិបតេយ្យឡាវ ព្រះរាជាណាចក្រថៃឡង់ដ៍ និងសាធារណៈរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម ស្ដីពីការសម្រួលនៃការដឹកជញ្ជូនទំនិញ និងពលរដ្ឋឆ្លងកាត់ព្រំដែន

Rating: 5 / 1 vote  
Only registered and logged in users can rate this file
 
Powered by Phoca Download

ស្វែងរក

បទដ្ឋានគតិយុត្ត ១៩៩៣-បច្ចុប្បន្ន

អ្នក​កំពុង​ទស្សនា

យើង​មាន ភ្ញៀវ 45នាក់ និង គ្មាន​សមាជិក លើ​បណ្ដាញ

ស្ថិតិ​អ្នក​ទស្សនា

ថ្ងៃ​នេះ44
ម្សិល​មិញ127
សប្តាហ៍នេះ171
ខែនេះ251
សរុប1042065