ឯកសារដែលមានក្នុងគេហទំព័រ http://www.khmerlaws.com អ្នកស្រាវជ្រាវ និង សាធារណជនអាចទាញយកដោយពុំគិតថ្លៃ។​ ក្រុម​ការងារ khmerlaws.com មានគោលបំណងចែកជូនដល់សាធារណជនសម្រាប់ជាការផ្សព្វផ្សាយ អប់រំគ្មានគោលដៅធ្វើអាជីវកម្មឡើយ។ មាត្រា១០នៃច្បាប់ស្ដីពី សិទ្ធិអ្នកនិពន្ធ និង សិទ្ធិប្រហាក់ប្រហែល អនុម័តថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៣ បានបញ្ញត្ដិនូវស្នាដៃដែលមិនស្ថិតនៅក្រោមកិច្ចការពារនៃច្បាប់នេះមានដូចជា៖ ក. រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ច្បាប់ ព្រះរាជក្រឹត្យ អនុក្រឹត្យ និង លិខិតបទដ្ឋានផ្លូវការនានា។ ខ. ប្រកាស សេចក្ដីសម្រេច លិខិតបញ្ជាក់ សារាចរណែនាំផ្សេងៗដែលចេញដោយអង្គការរដ្ឋ។ គ. សេចក្ដីសម្រេច សាលក្រម ឬ សាលដីកាផ្សេងៗរបស់តុលាការ។ ឃ. អត្ថបទបកប្រែជាភាសាបរទេសនៃអត្ថបទក្នុងចំនុច ក និង ចំណុចខ និង ចំណុច គ ខាងលើក្នុងមាត្រានេះគំនិត នីតិវិធី ប្រព័ន្ធ របៀបប្រតិបត្តិការ ទស្សនៈ គោលការណ៍ ការរករកឃើញ ឬ ទិន្នន័យសាមញ្ញទោះបីត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយអត្ថាធិប្បាយ ពន្យល់ ឬ មានក្នុងស្នាដៃណាមួយក៏ដោយ៕
Up

អនុសញ្ញាអន្តរជាតិ

ច្បាប់ស្ដីពី ការអនុម័ត្តយល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ចូលជាសមាជិកនៃអនុសញ្ញាស្ដីពីការការពាររូបកាយពីសារធាតុ​នុយក្លេអ៊ែរ

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ច្បាប់ស្ដីពីការអនុម័ត្តយល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលរួមក្នុងអនុសញ្ញាអន្ដរជាតិ ប្រឆាំងនឹងការចាប់ជាចំណាប់ខ្មាំង

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ច្បាប់ស្ដីពីការអនុម័ត្តយល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលជាភាគីនៃអនុសញ្ញាអន្ដរជាតិស្ដីពី ការជួយគ្នាទៅវិញ​ទៅមក​ក្នុងកិច្ចការរដ្ឋបាលគយ

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ច្បាប់ស្ដីពីការអនុម័ត្តយល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលជាភាគីនៃអនុសញ្ញាអន្ដរជាតិស្ដីពី ការបង្ក្រាបការដាក់​គ្រាប់បែកផ្ទុះរបស់ភារវករ

Rating: 3 / 1 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ច្បាប់ស្ដីពីការអនុម័តយល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលរួមជាសមាជីកក្នុងអនុសញ្ញាស្ដីពី ការបង្ក្រាបអំពើ​ខុសច្បាប់ទៅ​នឹង​សុវត្ថិភាពតាមនាវាចរណ៍តាមសមុទ្រ

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ច្បាប់ស្ដីពីការអនុម័ត្តយល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលរួមក្នុងអនុសញ្ញាស្ដីពីការទប់ស្កាត់ និងការដាក់ទោសទៅ​លើឧក្រឹដ្ឋកម្ម​ទាំងឡាយប្រឆាំងនឹងបុគ្គលដែលត្រូវការពារជាអន្ដរជាតិរួមទាំងភ្នាក់ងារការទូត

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ច្បាប់ស្ដីពី ការអនុម័ត្តយល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលជាសមាជិកនៃអនុសញ្ញាស្ដីពីការកំណត់សម្គាល់នៃគ្រឿងផ្ទុះ​ប្លាស្ទីក​សម្រាប់ជាកម្មវត្ថុនៃការស្រាវជ្រាវរក

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ច្បាប់ស្ដីពី ការអនុម័ត្តយល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលជាភាគីនៃអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីកិច្ចការពារ​បេតិកភ័ណ្ឌ​ក្រោមទឹក

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ច្បាប់ស្ដីពីការអនុម័ត្តយល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលជាភាគីនៃអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពី ការការនិង​ការលើក​ស្ទួយភាពផ្សេងៗគ្នានៃវិញ្ញត្តិវប្បធម៌

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ច្បាប់ស្ដីពីការអនុម័ត្តយល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលរួមក្នុងអនុសញ្ញា ស្ដុកខុមស្ដីពី សារធាតុបំពុលសរីរាង្គមិនងាយ​បំបែក​ធាតុ

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ច្បាប់ស្ដីពីការអនុម័ត្តយល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលរួមក្នុងអនុសញ្ញា ស្ដីពីជីវចម្រុះ

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ច្បាប់ស្ដីពីការអនុម័ត្តយល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលរួមក្នុងអនុសញ្ញាស្ដីពីទោលស្ដីពីគ្រឿងញៀនឆ្នាំ ១៩៦១

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ច្បាប់​ស្ដី​ពី ការ​យល់​ព្រម និង​ការ​អនុវត្ដ​អនុសញ្ញា​អង្គការ​សហប្រជាជាតិ​ចែង​អំពី​កា​រ​ទទួល​ស្គាល់ និង​ការប្រតិបត្តិសេចក្ដី​សម្រេច​មជ្ឍត្តិករ​បរទេស

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ច្បាប់ស្ដីពីការអនុម័ត្តយល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលរួមក្នុងអនុសញ្ញាស្ដីពី សារធាតុសារធាតុដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់​ប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទឆ្នាំ ១៩៧១

Rating: 2 / 1 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ច្បាប់ស្ដីពីការអនុម័ត្តយល់ព្រម ឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលរួមក្នុងអនុសញ្ញា

របស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រឆាំង នឹងចរាចរគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ និងសារធាតុដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សរសៃប្រសាទឆ្នាំ១៩៨៨

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ច្បាប់ស្ដីពី ការអនុម័ត្តយល់ព្រមលើអនុសញ្ញាអ៊ុយនីឌ្រ័រស្ដីពី សម្បត្តិវប្បធ៌ម

ដែលត្រូវគេលួច ឬដែលត្រូវគេធ្វើនីហរណកម្ម​ខុសច្បាប់

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ច្បាប់ស្ដីពីការអនុម័ត្តយល់ព្រមលើអនុសញ្ញាកុងស៊ុលរវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ច្បាប់ស្ដីពីការអនុម័ត្តយល់ព្រមលើអនុសញ្ញាទីក្រុងវីយ៉ែនស្ដីពី ទំនាក់ទំនងកុងស៊ុល

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ច្បាប់ស្ដីពី ការអនុម័ត្តយល់ព្រមលើអនុសញ្ញស្ដីពីអាវុធគីមី

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ច្បាប់ស្ដីពីការអនុម័ត្ដយល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ចូលរួមក្នុងអនុសញ្ញាអន្ដរជាតិស្ដីពី ការប្រើប្រាស់សារធាតុដូប៉ាក្នុងវិស័យកីឡា

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file
 
Powered by Phoca Download

ស្វែងរក

បទដ្ឋានគតិយុត្ត ១៩៩៣-បច្ចុប្បន្ន

អ្នក​កំពុង​ទស្សនា

យើង​មាន ភ្ញៀវ 12នាក់ និង គ្មាន​សមាជិក លើ​បណ្ដាញ

ស្ថិតិ​អ្នក​ទស្សនា

ថ្ងៃ​នេះ30
ម្សិល​មិញ6
សប្តាហ៍នេះ36
ខែនេះ36
សរុប1041850