ឯកសារដែលមានក្នុងគេហទំព័រ http://www.khmerlaws.com អ្នកស្រាវជ្រាវ និង សាធារណជនអាចទាញយកដោយពុំគិតថ្លៃ។​ ក្រុម​ការងារ khmerlaws.com មានគោលបំណងចែកជូនដល់សាធារណជនសម្រាប់ជាការផ្សព្វផ្សាយ អប់រំគ្មានគោលដៅធ្វើអាជីវកម្មឡើយ។ មាត្រា១០នៃច្បាប់ស្ដីពី សិទ្ធិអ្នកនិពន្ធ និង សិទ្ធិប្រហាក់ប្រហែល អនុម័តថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៣ បានបញ្ញត្ដិនូវស្នាដៃដែលមិនស្ថិតនៅក្រោមកិច្ចការពារនៃច្បាប់នេះមានដូចជា៖ ក. រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ច្បាប់ ព្រះរាជក្រឹត្យ អនុក្រឹត្យ និង លិខិតបទដ្ឋានផ្លូវការនានា។ ខ. ប្រកាស សេចក្ដីសម្រេច លិខិតបញ្ជាក់ សារាចរណែនាំផ្សេងៗដែលចេញដោយអង្គការរដ្ឋ។ គ. សេចក្ដីសម្រេច សាលក្រម ឬ សាលដីកាផ្សេងៗរបស់តុលាការ។ ឃ. អត្ថបទបកប្រែជាភាសាបរទេសនៃអត្ថបទក្នុងចំនុច ក និង ចំណុចខ និង ចំណុច គ ខាងលើក្នុងមាត្រានេះគំនិត នីតិវិធី ប្រព័ន្ធ របៀបប្រតិបត្តិការ ទស្សនៈ គោលការណ៍ ការរករកឃើញ ឬ ទិន្នន័យសាមញ្ញទោះបីត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយអត្ថាធិប្បាយ ពន្យល់ ឬ មានក្នុងស្នាដៃណាមួយក៏ដោយ៕
លេខ​រៀង 
ចំណងជើង អ្នកនិពន្ធ ចំនួន​ចុច
កម្មវិធីអបអរខួប ៥ ឆ្នាំ នៃការចុះបញ្ជីសមាគម និងកិច្ចពិភាក្សាតទល់ច្បាប់ និពន្ធ​ដោយ ស៊ុន លៀងហេង 563
សៀវភៅណែនាំស្តីពីពន្ធកាត់ទុកលើនិវាសនជន និង អនិវាសនជន ឆ្នាំ២០១៣ និពន្ធ​ដោយ ស៊ុន លៀងហេង 2039
សៀវភៅណែនាំស្តីពីពន្ធលើប្រាក់បៀវត្ស ឆ្នាំ២០១៣ និពន្ធ​ដោយ ស៊ុន លៀងហេង 9442
សៀវភៅណែនាំស្តីពីពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ ឆ្នាំ២០១៣ និពន្ធ​ដោយ ស៊ុន លៀងហេង 1883
សៀវភៅណែនាំស្តីពីពន្ធលើអចលនទ្រព្យ ឆ្នាំ២០១៣ និពន្ធ​ដោយ ស៊ុន លៀងហេង 1778
សៀវភៅណែនាំស្តីពីពន្ធប៉ាតង់ និពន្ធ​ដោយ ស៊ុន លៀងហេង 1234
ព្រះរាជក្រម នស/រកម/០១១១/០០១ ស្ដីពី ការប្រកាសឲ្យប្រើច្បាប់ ស្ដីពី ការ អនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីបត្យាប័នរវាងរាជរដ្ឋាភិបាល នៃព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជា និងរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១១ និពន្ធ​ដោយ សុង ប៊ុនឃៀង 697
ព្រះរាជក្រម នស/រកម/១២១១/០០២០ ស្ដីពីការប្រកាសឲ្យប្រើច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងអាស៊ីតខ្លាំង ចុះថ្ងៃទី២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១១ និពន្ធ​ដោយ សុង ប៊ុនឃៀង 805
ព្រះរាជក្រម នស/រកម/១២១១/០០២១ ស្ដីពីការប្រកាសឲ្យប្រើច្បាប់ស្ដីពីពន្ធនាគា ចុះថ្ងៃទី ២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១១ និពន្ធ​ដោយ សុង ប៊ុនឃៀង 962
ព្រះរាជក្រម នស/រកម/០១១២/០០១ ស្ដីពី ការប្រកាសឲ្យប្រើច្បាប់ ស្ដីពី ការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀន ចុះថ្ងៃទី០២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១២ និពន្ធ​ដោយ សុង ប៊ុនឃៀង 1004

ស្វែងរក

បទដ្ឋានគតិយុត្ត ១៩៩៣-បច្ចុប្បន្ន

អ្នក​កំពុង​ទស្សនា

យើង​មាន ភ្ញៀវ 104នាក់ និង សមាជិក​ម្នាក់ លើ​បណ្ដាញ

  • Slavikanash

ស្ថិតិ​អ្នក​ទស្សនា

ថ្ងៃ​នេះ367
ម្សិល​មិញ537
សប្តាហ៍នេះ3001
ខែនេះ8233
សរុប1024921