ឯកសារដែលមានក្នុងគេហទំព័រ http://www.khmerlaws.com អ្នកស្រាវជ្រាវ និង សាធារណជនអាចទាញយកដោយពុំគិតថ្លៃ។​ ក្រុម​ការងារ khmerlaws.com មានគោលបំណងចែកជូនដល់សាធារណជនសម្រាប់ជាការផ្សព្វផ្សាយ អប់រំគ្មានគោលដៅធ្វើអាជីវកម្មឡើយ។ មាត្រា១០នៃច្បាប់ស្ដីពី សិទ្ធិអ្នកនិពន្ធ និង សិទ្ធិប្រហាក់ប្រហែល អនុម័តថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៣ បានបញ្ញត្ដិនូវស្នាដៃដែលមិនស្ថិតនៅក្រោមកិច្ចការពារនៃច្បាប់នេះមានដូចជា៖ ក. រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ច្បាប់ ព្រះរាជក្រឹត្យ អនុក្រឹត្យ និង លិខិតបទដ្ឋានផ្លូវការនានា។ ខ. ប្រកាស សេចក្ដីសម្រេច លិខិតបញ្ជាក់ សារាចរណែនាំផ្សេងៗដែលចេញដោយអង្គការរដ្ឋ។ គ. សេចក្ដីសម្រេច សាលក្រម ឬ សាលដីកាផ្សេងៗរបស់តុលាការ។ ឃ. អត្ថបទបកប្រែជាភាសាបរទេសនៃអត្ថបទក្នុងចំនុច ក និង ចំណុចខ និង ចំណុច គ ខាងលើក្នុងមាត្រានេះគំនិត នីតិវិធី ប្រព័ន្ធ របៀបប្រតិបត្តិការ ទស្សនៈ គោលការណ៍ ការរករកឃើញ ឬ ទិន្នន័យសាមញ្ញទោះបីត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយអត្ថាធិប្បាយ ពន្យល់ ឬ មានក្នុងស្នាដៃណាមួយក៏ដោយ៕
លេខ​រៀង 
ចំណងជើង អ្នកនិពន្ធ ចំនួន​ចុច
រាជកិច្ចទាំង០៨លេខដែលបានចេញផ្សាយក្នុងខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១១ និពន្ធ​ដោយ សុង ប៊ុនឃៀង 888
រាជកិច្ចទាំង០៨លេខដែលបានចេញផ្សាយក្នុងខែ តុលា ឆ្នាំ២០១១ និពន្ធ​ដោយ សុង ប៊ុនឃៀង 742
រាជកិច្ចទាំង០៨លេខដែលបានចេញផ្សាយក្នុងខែ កញ្ញា ឆ្នាំ២០១១ និពន្ធ​ដោយ សុង ប៊ុនឃៀង 763
លិខិតថ្លែងអំណរគុណ ជូនចំពោះលោក សុខ ណាំ និងលោកស្រី នាង គុណ និពន្ធ​ដោយ សុង ប៊ុនឃៀង 739
លិខិតថ្លែងអំណរគុណ ជូនចំពោះលោក វង្ស សិរី និពន្ធ​ដោយ សុង ប៊ុនឃៀង 980
រាជកិច្ចទាំង០៨លេខ ដែលបានចេញផ្សាយ ក្នុងខែសីហា ឆ្នាំ២០១១ និពន្ធ​ដោយ សុង ប៊ុនឃៀង 748
រាជកិច្ចទាំង០៨លេខ ដែលបានចេញផ្សាយ ក្នុងខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១១ និពន្ធ​ដោយ សុង ប៊ុនឃៀង 696
រាជកិច្ចទាំង០៨លេខ ដែលបានចេញផ្សាយ ក្នុងខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១១ និពន្ធ​ដោយ សុង ប៊ុនឃៀង 667
រាជកិច្ចទាំង០៨លេខ ដែលបានចេញផ្សាយ ក្នុងខែឧសភា ឆ្នាំ២០១១ និពន្ធ​ដោយ សុង ប៊ុនឃៀង 785
រាជកិច្ចទាំង០៨លេខ ដែលបានចេញផ្សាយ ក្នុងខែមេសា ឆ្នាំ២០១១ និពន្ធ​ដោយ សុង ប៊ុនឃៀង 645

ស្វែងរក

បទដ្ឋានគតិយុត្ត ១៩៩៣-បច្ចុប្បន្ន

អ្នក​កំពុង​ទស្សនា

យើង​មាន ភ្ញៀវ 25នាក់ និង គ្មាន​សមាជិក លើ​បណ្ដាញ

ស្ថិតិ​អ្នក​ទស្សនា

ថ្ងៃ​នេះ30
ម្សិល​មិញ6
សប្តាហ៍នេះ36
ខែនេះ36
សរុប1041850