ឯកសារដែលមានក្នុងគេហទំព័រ http://www.khmerlaws.com អ្នកស្រាវជ្រាវ និង សាធារណជនអាចទាញយកដោយពុំគិតថ្លៃ។​ ក្រុម​ការងារ khmerlaws.com មានគោលបំណងចែកជូនដល់សាធារណជនសម្រាប់ជាការផ្សព្វផ្សាយ អប់រំគ្មានគោលដៅធ្វើអាជីវកម្មឡើយ។ មាត្រា១០នៃច្បាប់ស្ដីពី សិទ្ធិអ្នកនិពន្ធ និង សិទ្ធិប្រហាក់ប្រហែល អនុម័តថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៣ បានបញ្ញត្ដិនូវស្នាដៃដែលមិនស្ថិតនៅក្រោមកិច្ចការពារនៃច្បាប់នេះមានដូចជា៖ ក. រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ច្បាប់ ព្រះរាជក្រឹត្យ អនុក្រឹត្យ និង លិខិតបទដ្ឋានផ្លូវការនានា។ ខ. ប្រកាស សេចក្ដីសម្រេច លិខិតបញ្ជាក់ សារាចរណែនាំផ្សេងៗដែលចេញដោយអង្គការរដ្ឋ។ គ. សេចក្ដីសម្រេច សាលក្រម ឬ សាលដីកាផ្សេងៗរបស់តុលាការ។ ឃ. អត្ថបទបកប្រែជាភាសាបរទេសនៃអត្ថបទក្នុងចំនុច ក និង ចំណុចខ និង ចំណុច គ ខាងលើក្នុងមាត្រានេះគំនិត នីតិវិធី ប្រព័ន្ធ របៀបប្រតិបត្តិការ ទស្សនៈ គោលការណ៍ ការរករកឃើញ ឬ ទិន្នន័យសាមញ្ញទោះបីត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយអត្ថាធិប្បាយ ពន្យល់ ឬ មានក្នុងស្នាដៃណាមួយក៏ដោយ៕
លេខ​រៀង 
ចំណងជើង អ្នកនិពន្ធ ចំនួន​ចុច
អនុក្រឹត្យស្តីពី ការកែសម្រួលមាត្រា ៦ មាត្រា ៩ និងមាត្រា ១២ នៃអនុក្រឹត្យលេខ ០៧ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៧ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់សភាពាណិជ្ជកម្ម និពន្ធ​ដោយ សុង ប៊ុនឃៀង 413
អនុក្រឹត្យស្តីពី ការអនុវត្តន៍ច្បាប់ស្តីពី វិនិយោគនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និពន្ធ​ដោយ សុង ប៊ុនឃៀង 559
អនុក្រឹត្យស្តីពី ការកែសម្រួល ផ្នែកទី១ ឧបសម្ព័ន្ធទី១ នៃអនុក្រឹត្យលេខ ១១១ អនក្រ.បក ស្តីពីការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្ម នៃច្បាប់ស្តីពីវិនិយោគនៃកម្ពុជា និពន្ធ​ដោយ សុង ប៊ុនឃៀង 450
អនុក្រឹត្យលេខ ៦៤ ស្តីពីការកែប្រែមាត្រា ២ នៃអនុក្រឹត្យស្តីពី ការបង្កើតសភាពាណិជ្ជកម្មរាជធានីភ្នំពេញ និពន្ធ​ដោយ សុង ប៊ុនឃៀង 661
អនុក្រឹត្យស្តីពី ការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់បញ្ជីទំនិញហាមឃាត់ និងទំនិញជាប់កម្រិតកំណត់ និពន្ធ​ដោយ សុង ប៊ុនឃៀង 641
អនុក្រឹត្យ លេខ ១១ អនក្រ.បក ស្តីពី កិច្ចសន្យាសាងសង់ អាជីវកម្ម ផ្ទេរ និពន្ធ​ដោយ សុង ប៊ុនឃៀង 2171
អនុក្រឹត្យ ០៥ អនក្រ.បក ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងព្រៃសម្បទាន និពន្ធ​ដោយ សុង ប៊ុនឃៀង 820
ប្រកា​សលេខ ០១២ គ.ម.ក.ប្រក ស្តីពី​ការទទួលស្គាល់​ក្រុមហ៊ុន ​ផ្តល់​សេវា​វាយតម្លៃ​នៅក្នុង​វិស័យ​មូល​ប​ត្រ និពន្ធ​ដោយ សុង ប៊ុនឃៀង 641
ប្រកា​សលេខ ១០១ សហវ. ប្រក ស្តីពី​ការដាក់​ឱ្យប្រើ​ស្តង់ដារ​របាយការណ៍​ទាក់ទង​ នឹង​ហិរញ្ញវត្ថុ​សម្រាប់​ក្រុមហ៊ុន​បោះផ្សាយ​លក់​មូល​ប​ត្រ​ជា​សាធារណៈ និពន្ធ​ដោយ សុង ប៊ុនឃៀង 435
ប្រកា​សលេខ ២៨៨ សហវ ប្រក ស្តីពី​ការបង្កើត​ក្រុមការងារ​បច្ចេកទេស​ស​ម្រា​ប់​សិក្សា​ ពី​គោលនយោបាយ​លើកទឹកចិត្ត​ផ្នែក​ពន្ធ ដើម្បី​អភិវឌ្ឍន៍​វិស័យ​មូល​ប​ត្រ​នៅ​កម្ពុជា - និពន្ធ​ដោយ សុង ប៊ុនឃៀង 389

ស្វែងរក

បទដ្ឋានគតិយុត្ត ១៩៩៣-បច្ចុប្បន្ន

អ្នក​កំពុង​ទស្សនា

យើង​មាន ភ្ញៀវ 35នាក់ និង គ្មាន​សមាជិក លើ​បណ្ដាញ

ស្ថិតិ​អ្នក​ទស្សនា

ថ្ងៃ​នេះ30
ម្សិល​មិញ6
សប្តាហ៍នេះ36
ខែនេះ36
សរុប1041850