ឯកសារដែលមានក្នុងគេហទំព័រ http://www.khmerlaws.com អ្នកស្រាវជ្រាវ និង សាធារណជនអាចទាញយកដោយពុំគិតថ្លៃ។​ ក្រុម​ការងារ khmerlaws.com មានគោលបំណងចែកជូនដល់សាធារណជនសម្រាប់ជាការផ្សព្វផ្សាយ អប់រំគ្មានគោលដៅធ្វើអាជីវកម្មឡើយ។ មាត្រា១០នៃច្បាប់ស្ដីពី សិទ្ធិអ្នកនិពន្ធ និង សិទ្ធិប្រហាក់ប្រហែល អនុម័តថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៣ បានបញ្ញត្ដិនូវស្នាដៃដែលមិនស្ថិតនៅក្រោមកិច្ចការពារនៃច្បាប់នេះមានដូចជា៖ ក. រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ច្បាប់ ព្រះរាជក្រឹត្យ អនុក្រឹត្យ និង លិខិតបទដ្ឋានផ្លូវការនានា។ ខ. ប្រកាស សេចក្ដីសម្រេច លិខិតបញ្ជាក់ សារាចរណែនាំផ្សេងៗដែលចេញដោយអង្គការរដ្ឋ។ គ. សេចក្ដីសម្រេច សាលក្រម ឬ សាលដីកាផ្សេងៗរបស់តុលាការ។ ឃ. អត្ថបទបកប្រែជាភាសាបរទេសនៃអត្ថបទក្នុងចំនុច ក និង ចំណុចខ និង ចំណុច គ ខាងលើក្នុងមាត្រានេះគំនិត នីតិវិធី ប្រព័ន្ធ របៀបប្រតិបត្តិការ ទស្សនៈ គោលការណ៍ ការរករកឃើញ ឬ ទិន្នន័យសាមញ្ញទោះបីត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយអត្ថាធិប្បាយ ពន្យល់ ឬ មានក្នុងស្នាដៃណាមួយក៏ដោយ៕
Up

ព្រះរាជក្រឹត្យ

ព្រះរាជក្រឹត្យ​នៃ​ការកែសម្រួល​ព្រំប្រទល់​រដ្ឋបាល

​ក្រុងព្រះសីហនុ និង​ខេត្តកោះកុង ព្រមទាំង​ការប្តូរ

ក្រុងព្រះសីហនុ ទៅជា ខេត្ត​ព្រះសីហនុ ចុះ​ថ្ងៃទី ២២ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០០៨

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file
Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ព្រះរាជក្រឹត្យ​នៃ​ការប្តូរ ក្រុងកែប ទៅជា

\ខេត្ត​កែប ចុះ​ថ្ងៃទី ២២ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០០៨

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ព្រះរាជក្រឹត្យ​តែងតាំង​សមាសភាព​ក្រុមប្រឹក្សា ខេត្តតាកែវ

ចុះ​ថ្ងៃទី ២៩ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០០៩ ព្រមទាំង អនុក្រឹត្យ និង

​ប្រកាស តែងតាំង​មុខតំណែង​មន្ត្រី រាជការ​ខេត្តតាកែវ

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ព្រះរាជក្រឹត្យ​តែងតាំង​សមាសភាព​ក្រុមប្រឹក្សា ខេត្តស្វាយរៀង

ចុះ​ថ្ងៃទី ២៩ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០០៩ ព្រមទាំង អនុក្រឹត្យ និង​

ប្រកាស តែងតាំង​មុខតំណែង​មន្ត្រី រាជការ​ខេត្តស្វាយរៀង

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ព្រះរាជក្រឹត្យ​តែងតាំង​សមាសភាព​ក្រុមប្រឹក្សា ខេត្តស្ទឹងត្រែង

ចុះ​ថ្ងៃទី ២៩ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០០៩ ព្រមទាំង អនុក្រឹត្យ និង​

ប្រកាស តែងតាំង​មុខតំណែង​មន្ត្រី រាជការ​ខេត្តស្ទឹងត្រែង

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ព្រះរាជក្រឹត្យ​តែងតាំង​សមាសភាព​ក្រុមប្រឹក្សា ខេត្ត​រតនគីរី

ចុះ​ថ្ងៃទី ២៩ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០០៩ ព្រមទាំង អនុក្រឹត្យ

និង​ប្រកាស តែងតាំង​មុខតំណែង​មន្ត្រី រាជការ​ខេត្ត​រតនគីរី

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ព្រះរាជក្រឹត្យ​តែងតាំង​សមាសភាព​ក្រុមប្រឹក្សា ខេត្តពោធិ៍សាត់

ចុះ​ថ្ងៃទី ២៩ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០០៩ ព្រមទាំង អនុក្រឹត្យ និង

​ប្រកាស តែងតាំង​មុខតំណែង​មន្ត្រី រាជការ​ខេត្តពោធិ៍សាត់

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ព្រះរាជក្រឹត្យ​តែងតាំង​សមាសភាព​ក្រុមប្រឹក្សា ខេត្តព្រៃវែង

ចុះ​ថ្ងៃទី ២៩ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០០៩ ព្រមទាំង អនុក្រឹត្យ និង

​ប្រកាស តែងតាំង​មុខតំណែង​មន្ត្រី រាជការ​ខេត្តព្រៃវែង

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ព្រះរាជក្រឹត្យ​តែងតាំង​សមាសភាព​ក្រុមប្រឹក្សា ខេត្តព្រះវិហារ

ចុះ​ថ្ងៃទី ២៩ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០០៩ ព្រមទាំង អនុក្រឹត្យ និង

​ប្រកាស តែងតាំង​មុខតំណែង​មន្ត្រី រាជការ​ខេត្តព្រះវិហារ

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ព្រះរាជក្រឹត្យ​តែងតាំង​សមាសភាព​ក្រុមប្រឹក្សា ខេត្ត​ព្រះសីហនុ

ចុះ​ថ្ងៃទី ២៩ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០០៩ ព្រមទាំង អនុក្រឹត្យ និង​

ប្រកាស តែងតាំង​មុខតំណែង​មន្ត្រី រាជការ​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ព្រះរាជក្រឹត្យ​តែងតាំង​សមាសភាព​ក្រុមប្រឹក្សា រាជធានី​ភ្នំពេញ

ចុះ​ថ្ងៃទី ២៩ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០០៩ ព្រមទាំង អនុក្រឹត្យ និង

​ប្រកាស តែងតាំង​មុខតំណែង​មន្ត្រី រាជការ​រាជធានី​ភ្នំពេញ

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ព្រះរាជក្រឹត្យ​តែងតាំង​សមាសភាព​ក្រុមប្រឹក្សា ខេត្ត​ប៉ៃលិន

ចុះ​ថ្ងៃទី ២៩ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០០៩ ព្រមទាំង អនុក្រឹត្យ និង

​ប្រកាស តែងតាំង​មុខតំណែង​មន្ត្រី រាជការ​ខេត្ត​ប៉ៃលិន

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ព្រះរាជក្រឹត្យ​តែងតាំង​សមាសភាព​ក្រុមប្រឹក្សា ខេត្ត​ឧ​ត្ត​រ​មានជ័យ

ចុះ​ថ្ងៃទី ២៩ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០០៩ ព្រមទាំង អនុក្រឹត្យ និង​

ប្រកាស តែងតាំង​មុខតំណែង​មន្ត្រី រាជការ​ខេត្ត​ឧ​ត្ត​រ​មានជ័យ

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ព្រះរាជក្រឹត្យ​តែងតាំង​សមាសភាព​ក្រុមប្រឹក្សា ខេត្ត​មណ្ឌល​គី​រី

\ចុះ​ថ្ងៃទី ២៩ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០០៩ ព្រមទាំង អនុក្រឹត្យ និង​

ប្រកាស តែងតាំង​មុខតំណែង​មន្ត្រី រាជការ​ខេត្ត​មណ្ឌល​គី​រី

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ព្រះរាជក្រឹត្យ​តែងតាំង​សមាសភាព​ក្រុមប្រឹក្សា ខេត្តក្រចេះ

ចុះ​ថ្ងៃទី ២៩ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០០៩ ព្រមទាំង អនុក្រឹត្យ និង​

ប្រកាស តែងតាំង​មុខតំណែង​មន្ត្រីរាជការ ខេត្តក្រចេះ

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ព្រះរាជក្រឹត្យ​តែងតាំង​សមាសភាព​ក្រុមប្រឹក្សា ខេត្តកណ្តាល

ចុះ​ថ្ងៃទី ២៩ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០០៩ ព្រមទាំង អនុក្រឹត្យ និង

​ប្រកាស តែងតាំង​មុខតំណែង​មន្ត្រី រាជការ​ខេត្តកណ្តាល

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ព្រះរាជក្រឹត្យ​តែងតាំង​សមាសភាព​ក្រុមប្រឹក្សា ខេត្តកំពង់ធំ

ចុះ​ថ្ងៃទី ២៩ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០០៩ ព្រមទាំង អនុក្រឹត្យ និង​

ប្រកាស តែងតាំង​មុខតំណែង​មន្ត្រី រាជការ​ខេត្តកំពង់ធំ

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ព្រះរាជក្រឹត្យ​តែងតាំង​សមាសភាព​ក្រុមប្រឹក្សា ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

ចុះ​ថ្ងៃទី ២៩ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០០៩ ព្រមទាំង អនុក្រឹត្យ និង​

ប្រកាស តែងតាំង​មុខតំណែង​មន្ត្រី រាជការ​ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ព្រះរាជក្រឹត្យ​តែងតាំង​សមាសភាព​ក្រុមប្រឹក្សា ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

ចុះ​ថ្ងៃទី ២៩ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០០៩ ព្រមទាំង អនុក្រឹត្យ និង

​ប្រកាស តែងតាំង​មុខតំណែង​មន្ត្រី រាជការ​ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file
 
Powered by Phoca Download

ស្វែងរក

បទដ្ឋានគតិយុត្ត ១៩៩៣-បច្ចុប្បន្ន

អ្នក​កំពុង​ទស្សនា

យើង​មាន ភ្ញៀវ 72នាក់ និង គ្មាន​សមាជិក លើ​បណ្ដាញ

ស្ថិតិ​អ្នក​ទស្សនា

ថ្ងៃ​នេះ59
ម្សិល​មិញ127
សប្តាហ៍នេះ186
ខែនេះ266
សរុប1042080