ឯកសារដែលមានក្នុងគេហទំព័រ http://www.khmerlaws.com អ្នកស្រាវជ្រាវ និង សាធារណជនអាចទាញយកដោយពុំគិតថ្លៃ។​ ក្រុម​ការងារ khmerlaws.com មានគោលបំណងចែកជូនដល់សាធារណជនសម្រាប់ជាការផ្សព្វផ្សាយ អប់រំគ្មានគោលដៅធ្វើអាជីវកម្មឡើយ។ មាត្រា១០នៃច្បាប់ស្ដីពី សិទ្ធិអ្នកនិពន្ធ និង សិទ្ធិប្រហាក់ប្រហែល អនុម័តថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៣ បានបញ្ញត្ដិនូវស្នាដៃដែលមិនស្ថិតនៅក្រោមកិច្ចការពារនៃច្បាប់នេះមានដូចជា៖ ក. រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ច្បាប់ ព្រះរាជក្រឹត្យ អនុក្រឹត្យ និង លិខិតបទដ្ឋានផ្លូវការនានា។ ខ. ប្រកាស សេចក្ដីសម្រេច លិខិតបញ្ជាក់ សារាចរណែនាំផ្សេងៗដែលចេញដោយអង្គការរដ្ឋ។ គ. សេចក្ដីសម្រេច សាលក្រម ឬ សាលដីកាផ្សេងៗរបស់តុលាការ។ ឃ. អត្ថបទបកប្រែជាភាសាបរទេសនៃអត្ថបទក្នុងចំនុច ក និង ចំណុចខ និង ចំណុច គ ខាងលើក្នុងមាត្រានេះគំនិត នីតិវិធី ប្រព័ន្ធ របៀបប្រតិបត្តិការ ទស្សនៈ គោលការណ៍ ការរករកឃើញ ឬ ទិន្នន័យសាមញ្ញទោះបីត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយអត្ថាធិប្បាយ ពន្យល់ ឬ មានក្នុងស្នាដៃណាមួយក៏ដោយ៕
Up

អនុក្រឹត្យ

អនុក្រឹត្យ​លេខ ២១៦ អនក្រ.បក ចុះ​ថ្ងៃទី ១៤ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០០៩

ស្តីពី​តួនាទី ភារកិច្ច និង​ទំនាក់ទំនង​ការងារ​របស់​ក្រុមប្រឹក្សា គណៈ​អភិបាល

ខេត្តក្រុមប្រឹក្សា គណៈ​អភិបាលក្រុង និង​ក្រុមប្រឹក្សា គណៈ​អភិបាលស្រុក

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

អនុក្រឹត្យ​លេខ ២១៤ អនក្រ.បក ចុះ​ថ្ងៃទី ១៤ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០០៩

ស្តីពី​ការកំណត់​ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ​ចំពោះ​សមាជិក​ក្រុមប្រឹក្សា

រាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

អនុក្រឹត្យ​លេខ ២៤ អនក្រ.បក ចុះ​ថ្ងៃទី ២៧ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០០៩

ស្តីពី​ការរៀបចំ និង​ការប្រព្រឹត្តទៅ នៃ​អនុគណៈកម្មាធិការ​ចំណុះ​គណៈកម្មា​

ធិ​​​ការ​ជាតិ​សម្រាប់​ការអភិវឌ្ឍ​តាមបែប​ប្រជាធិបតេយ្យ​នៅ​ថ្នាក់ក្រោម​ជាតិ

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

អនុក្រឹត្យ​លេខ ២១៧ អនក្រ.បក ចុះ​ថ្ងៃទី ១៤ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០០៩

ស្តីពី​ការបង្កើត ការរៀបចំ និង​ការប្រព្រឹត្តទៅ នៃ​គណៈកម្មាធិកា

រ​សម្របសម្រួល​បច្ចេកទេស​ក្រុមប្រឹក្សា​រាជធានី​ភ្នំពេញ និង​គណៈកម្មា

ធិការ​សម្របសម្រួល​បច្ចេកទេស​ក្រុមប្រឹក្សា​ខណ្ឌ នៃ​រាជធានី​ភ្នំពេញ

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

អនុក្រឹត្យ​លេខ ២១៨ អនក្រ.បក ចុះ​ថ្ងៃទី ១៤ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០០៩

ស្តីពី​ការបង្កើត ការរៀបចំ និង​ការប្រព្រឹត្តទៅ នៃ​គណៈកម្មាធិការ

​សម្របសម្រួល​បច្ចេកទេស​ក្រុមប្រឹក្សា​ខេត្ត គណៈកម្មាធិការ​សម្រប

សម្រួល​បច្ចេកទេស​ក្រុមប្រឹក្សា​ក្រុង និង​គណៈកម្មាធិការ​សម្រប

សម្រួល​បច្ចេកទេស​ក្រុមប្រឹក្សា​ស្រុក

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

អនុក្រឹត្យ​លេខ ២១៥ អនក្រ.បក ចុះ​ថ្ងៃទី ១៤ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០០៩

ស្តីពី​តួនាទី   ភារកិច្ច និង​ទំនាក់ទំនង​ការងារ​របស់​ក្រុមប្រឹក្សា

គណៈ​អភិបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ និង​ក្រុមប្រឹក្សា

គណៈ​អភិបាលខណ្ឌ​នៃ​រាជធានី​ភ្នំពេញ

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

អនុក្រឹត្យ​លេខ ៨១ អនក្រ.បក ចុះ​ថ្ងៃទី ១៧ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០០៦ ស្តីពី​ការកែសម្រួល​អគ្គនាយក​ដ្ឋា​ន​រដ្ឋបាល​ក្រសួងមហាផ្ទៃ

មកជា​អគ្គនាយកដ្ឋាន​រដ្ឋបាល​មូលដ្ឋាន​ក្រសួងមហាផ្ទៃ

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

អនុក្រឹត្យ​លេខ ២១៩ អនក្រ.បក ចុះ​ថ្ងៃទី ១៤ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០០៩

ស្តីពី​ផែនការ​អភិវឌ្ឍ និង​កម្មវិធី​វិនិយោគ​បី​ឆ្នាំ​រំកិល

រាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

អនុក្រឹត្យ​លេខ ២៣៤ អនក្រ.បក ចុះ​ថ្ងៃទី ៣០ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០០៨

ឮស្តីពី​ការបង្កើត​ក្រុង​សួង នៃ​ខេត្តកំពង់ចាម

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

អនុក្រឹត្យ​លេខ ០៣ អនក្រ.បក ចុះ​ថ្ងៃទី ០៩ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០០៩

ស្តីពី​ការបង្កើត​ខណ្ឌ​សែន​សុខ នៃ​រាជធានី​ភ្នំពេញ

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

អនុក្រឹត្យ​លេខ ០៤ អនក្រ.បក ចុះ​ថ្ងៃទី ០៩ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០០៩

ស្តីពី​ការបង្កើត​ស្រុក​រុក្ខ​គិរី នៃ​ខេត្តបាត់ដំបង

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

អនុក្រឹត្យ​លេខ ១១ អនក្រ.បក ចុះ​ថ្ងៃទី ០៩ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០០៩

ស្តីពី​ការបង្កើត​ក្រុង​ព្រះវិហារ នៃ​ខេត្តព្រះវិហារ

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

អនុក្រឹត្យ​លេខ ២៣២ អនក្រ.បក ចុះ​ថ្ងៃទី ៣០ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០០៨

ស្តីពី​ការបង្កើត​ក្រុង​ប៉ោយប៉ែត នៃ​ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

អនុក្រឹត្យ​លេខ ២៣៣ អនក្រ.បក ចុះ​ថ្ងៃទី ៣០ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០០៨

ស្តីពី​ការបង្កើត​ក្រុង​បាវិត នៃ​ខេត្តស្វាយរៀង

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

អនុក្រឹត្យ​លេខ ២២៨ អនក្រ.បក ចុះ​ថ្ងៃទី ៣០ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០០៨

ស្តីពី​ការប្តូរ​ស្រុក​តាខ្មៅ ទៅជា​ក្រុង​តាខ្មៅ

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

អនុក្រឹត្យ​លេខ ១២ អនក្រ.បក ចុះ​ថ្ងៃទី ០៩ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០០៩

ស្តីពី​ការកែសម្រួល​ព្រំប្រទល់​រដ្ឋបាល និង​ការប្តូរ​ស្រុក​ស្វាយរៀង

ទៅជា​ក្រុង​ស្វាយរៀង នៃ​ខេត្តស្វាយរៀង

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

អនុក្រឹត្យ​លេខ ២២៤ អនក្រ.បក ចុះ​ថ្ងៃទី ៣០ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០០៨

ស្តីពី​ការប្តូរ​ស្រុក​ស្ទឹងត្រែង ទៅជា​ក្រុង​ស្ទឹងត្រែង

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

អនុក្រឹត្យ​លេខ ១៥ អនក្រ.បក ចុះ​ថ្ងៃទី ០៩ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០០៩

ស្តីពី​ការកែសម្រួល​ព្រំប្រទល់​រដ្ឋបាល និង​ការប្តូរ​ស្រុក​ស្ទឹងសែន

ទៅជា​ក្រុង​ស្ទឹងសែន នៃ​ខេត្តកំពង់ធំ

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

អនុក្រឹត្យ​លេខ ២២២ អនក្រ.បក ចុះ​ថ្ងៃទី ៣០ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០០៨

ស្តីពី​ការប្តូរ​ស្រុក​ស្មាច់មានជ័យ ទៅជា​ក្រុង​ខេមរភូមិន្ទ

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

អនុក្រឹត្យ​លេខ ១៣ អនក្រ.បក ចុះ​ថ្ងៃទី ០៩ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០០៩

ស្តីពី​ការកែសម្រួល​ព្រំប្រទល់​រដ្ឋបាល និង​ការប្តូរ​ស្រុក​សៀមរាប

ទៅជា​ក្រុង​សៀមរាប នៃ​ខេត្តសៀមរាប

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file
 
Powered by Phoca Download

ស្វែងរក

បទដ្ឋានគតិយុត្ត ១៩៩៣-បច្ចុប្បន្ន

អ្នក​កំពុង​ទស្សនា

យើង​មាន ភ្ញៀវ 70នាក់ និង គ្មាន​សមាជិក លើ​បណ្ដាញ

ស្ថិតិ​អ្នក​ទស្សនា

ថ្ងៃ​នេះ59
ម្សិល​មិញ127
សប្តាហ៍នេះ186
ខែនេះ266
សរុប1042080