ឯកសារដែលមានក្នុងគេហទំព័រ http://www.khmerlaws.com អ្នកស្រាវជ្រាវ និង សាធារណជនអាចទាញយកដោយពុំគិតថ្លៃ។​ ក្រុម​ការងារ khmerlaws.com មានគោលបំណងចែកជូនដល់សាធារណជនសម្រាប់ជាការផ្សព្វផ្សាយ អប់រំគ្មានគោលដៅធ្វើអាជីវកម្មឡើយ។ មាត្រា១០នៃច្បាប់ស្ដីពី សិទ្ធិអ្នកនិពន្ធ និង សិទ្ធិប្រហាក់ប្រហែល អនុម័តថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៣ បានបញ្ញត្ដិនូវស្នាដៃដែលមិនស្ថិតនៅក្រោមកិច្ចការពារនៃច្បាប់នេះមានដូចជា៖ ក. រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ច្បាប់ ព្រះរាជក្រឹត្យ អនុក្រឹត្យ និង លិខិតបទដ្ឋានផ្លូវការនានា។ ខ. ប្រកាស សេចក្ដីសម្រេច លិខិតបញ្ជាក់ សារាចរណែនាំផ្សេងៗដែលចេញដោយអង្គការរដ្ឋ។ គ. សេចក្ដីសម្រេច សាលក្រម ឬ សាលដីកាផ្សេងៗរបស់តុលាការ។ ឃ. អត្ថបទបកប្រែជាភាសាបរទេសនៃអត្ថបទក្នុងចំនុច ក និង ចំណុចខ និង ចំណុច គ ខាងលើក្នុងមាត្រានេះគំនិត នីតិវិធី ប្រព័ន្ធ របៀបប្រតិបត្តិការ ទស្សនៈ គោលការណ៍ ការរករកឃើញ ឬ ទិន្នន័យសាមញ្ញទោះបីត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយអត្ថាធិប្បាយ ពន្យល់ ឬ មានក្នុងស្នាដៃណាមួយក៏ដោយ៕
Up

មករា

រាជកិច្ចឆ្នាំទី១២ លេខ០៨ សប្តាហ៍ទី៤ ថ្ងៃទី៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១២

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

រាជកិច្ចឆ្នាំទី១២ លេខ០៧ សប្តាហ៍ទី៤ ថ្ងៃទី២៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០១២

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

រាជកិច្ចឆ្នាំទី១២ លេខ០៦ សប្តាហ៍ទី៣ ថ្ងៃទី២៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០១២

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

រាជកិច្ចឆ្នាំទី១២ លេខ០៥ សប្តាហ៍ទី៣ ថ្ងៃទី១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១២

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

រាជកិច្ចឆ្នាំទី១២ លេខ០៤ សប្តាហ៍ទី២ ថ្ងៃ ១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១២

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

រាជកិច្ចឆ្នាំទី១២ លេខ០៣ សប្តាហ៍ទី២ ថ្ងៃទី១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១២

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

រាជកិច្ចឆ្នាំទី១២ លេខ០២ សប្តាហ៍ទី១ ថ្ងៃទី០៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១២

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

រាជកិច្ចឆ្នាំទី១២ លេខ០១ សប្តាហ៍ទី១ ថ្ងៃទី០៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១២

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file
 
Powered by Phoca Download

ស្វែងរក

បទដ្ឋានគតិយុត្ត ១៩៩៣-បច្ចុប្បន្ន

អ្នក​កំពុង​ទស្សនា

យើង​មាន ភ្ញៀវ 44នាក់ និង សមាជិក 2នាក់ លើ​បណ្ដាញ

  • AmmayWaydayelascax
  • Cemyundussy

ស្ថិតិ​អ្នក​ទស្សនា

ថ្ងៃ​នេះ114
ម្សិល​មិញ143
សប្តាហ៍នេះ257
ខែនេះ3141
សរុប1046738