ឯកសារដែលមានក្នុងគេហទំព័រ http://www.khmerlaws.com អ្នកស្រាវជ្រាវ និង សាធារណជនអាចទាញយកដោយពុំគិតថ្លៃ។​ ក្រុម​ការងារ khmerlaws.com មានគោលបំណងចែកជូនដល់សាធារណជនសម្រាប់ជាការផ្សព្វផ្សាយ អប់រំគ្មានគោលដៅធ្វើអាជីវកម្មឡើយ។ មាត្រា១០នៃច្បាប់ស្ដីពី សិទ្ធិអ្នកនិពន្ធ និង សិទ្ធិប្រហាក់ប្រហែល អនុម័តថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៣ បានបញ្ញត្ដិនូវស្នាដៃដែលមិនស្ថិតនៅក្រោមកិច្ចការពារនៃច្បាប់នេះមានដូចជា៖ ក. រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ច្បាប់ ព្រះរាជក្រឹត្យ អនុក្រឹត្យ និង លិខិតបទដ្ឋានផ្លូវការនានា។ ខ. ប្រកាស សេចក្ដីសម្រេច លិខិតបញ្ជាក់ សារាចរណែនាំផ្សេងៗដែលចេញដោយអង្គការរដ្ឋ។ គ. សេចក្ដីសម្រេច សាលក្រម ឬ សាលដីកាផ្សេងៗរបស់តុលាការ។ ឃ. អត្ថបទបកប្រែជាភាសាបរទេសនៃអត្ថបទក្នុងចំនុច ក និង ចំណុចខ និង ចំណុច គ ខាងលើក្នុងមាត្រានេះគំនិត នីតិវិធី ប្រព័ន្ធ របៀបប្រតិបត្តិការ ទស្សនៈ គោលការណ៍ ការរករកឃើញ ឬ ទិន្នន័យសាមញ្ញទោះបីត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយអត្ថាធិប្បាយ ពន្យល់ ឬ មានក្នុងស្នាដៃណាមួយក៏ដោយ៕
Up

មិថុនា

រាជកិច្ចឆ្នាំទី១៣ លេខ៤៨ សប្តាហ៍ទី៤ ថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៣

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

រាជកិច្ចឆ្នាំទី១៣ លេខ៤៧ សប្តាហ៍ទី៤ ថ្ងៃទី២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៣

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

រាជកិច្ចឆ្នាំទី១៣ លេខ៤៦ សប្តាហ៍ទី៣ ថ្ងៃទី២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៣

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

រាជកិច្ចឆ្នាំទី១៣ លេខ៤៥ សប្តាហ៍ទី៣ ថ្ងៃទី១៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៣

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

រាជកិច្ចឆ្នាំទី១៣ លេខ៤៤ សប្តាហ៍ទី២ ថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៣

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

រាជកិច្ចឆ្នាំទី១៣ លេខ៤៣ សប្តាហ៍ទី២ ថ្ងៃទី១២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៣

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

រាជកិច្ចឆ្នាំទី១៣ លេខ៤២ សប្តាហ៍ទី១ ថ្ងៃទី០៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៣

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

រាជកិច្ចឆ្នាំទី១៣ លេខ៤១ សប្តាហ៍ទី១ ថ្ងៃទី០៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៣

Rating: 5 / 1 vote  
Only registered and logged in users can rate this file
 
Powered by Phoca Download

ស្វែងរក

បទដ្ឋានគតិយុត្ត ១៩៩៣-បច្ចុប្បន្ន

អ្នក​កំពុង​ទស្សនា

យើង​មាន ភ្ញៀវ 60នាក់ និង គ្មាន​សមាជិក លើ​បណ្ដាញ

ស្ថិតិ​អ្នក​ទស្សនា

ថ្ងៃ​នេះ86
ម្សិល​មិញ488
សប្តាហ៍នេះ86
ខែនេះ11985
សរុប960589