ឯកសារដែលមានក្នុងគេហទំព័រ http://www.khmerlaws.com អ្នកស្រាវជ្រាវ និង សាធារណជនអាចទាញយកដោយពុំគិតថ្លៃ។​ ក្រុម​ការងារ khmerlaws.com មានគោលបំណងចែកជូនដល់សាធារណជនសម្រាប់ជាការផ្សព្វផ្សាយ អប់រំគ្មានគោលដៅធ្វើអាជីវកម្មឡើយ។ មាត្រា១០នៃច្បាប់ស្ដីពី សិទ្ធិអ្នកនិពន្ធ និង សិទ្ធិប្រហាក់ប្រហែល អនុម័តថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៣ បានបញ្ញត្ដិនូវស្នាដៃដែលមិនស្ថិតនៅក្រោមកិច្ចការពារនៃច្បាប់នេះមានដូចជា៖ ក. រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ច្បាប់ ព្រះរាជក្រឹត្យ អនុក្រឹត្យ និង លិខិតបទដ្ឋានផ្លូវការនានា។ ខ. ប្រកាស សេចក្ដីសម្រេច លិខិតបញ្ជាក់ សារាចរណែនាំផ្សេងៗដែលចេញដោយអង្គការរដ្ឋ។ គ. សេចក្ដីសម្រេច សាលក្រម ឬ សាលដីកាផ្សេងៗរបស់តុលាការ។ ឃ. អត្ថបទបកប្រែជាភាសាបរទេសនៃអត្ថបទក្នុងចំនុច ក និង ចំណុចខ និង ចំណុច គ ខាងលើក្នុងមាត្រានេះគំនិត នីតិវិធី ប្រព័ន្ធ របៀបប្រតិបត្តិការ ទស្សនៈ គោលការណ៍ ការរករកឃើញ ឬ ទិន្នន័យសាមញ្ញទោះបីត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយអត្ថាធិប្បាយ ពន្យល់ ឬ មានក្នុងស្នាដៃណាមួយក៏ដោយ៕
Up

កញ្ញា

រាជកិច្ច ឆ្នាំទី០៧ លេខ៧២ សប្ដាហ៍ទី០៤ ថ្ងៃទី ៣០ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០០៧

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

រាជកិច្ច ឆ្នាំទី០៧ លេខ៧២ សប្ដាហ៍ទី០៤ ថ្ងៃទី ៣០ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០០៧

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

រាជកិច្ច ឆ្នាំទី០៧ លេខ៧១ សប្ដាហ៍ទី០៤ ថ្ងៃទី ២៧ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០០៧

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

រាជកិច្ច ឆ្នាំទី០៧ លេខ៧០ សប្ដាហ៍ទី០៣ ថ្ងៃទី ២៣ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០០៧

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

រាជកិច្ច ឆ្នាំទី០៧ លេខ៦៩ សប្ដាហ៍ទី០៣ ថ្ងៃទី ១៩ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០០៧

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

រាជកិច្ច ឆ្នាំទី០៧ លេខ៦៨ សប្ដាហ៍ទី០២ ថ្ងៃទី ១៥ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០០៧

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

រាជកិច្ច ឆ្នាំទី០៧ លេខ៦៧ សប្ដាហ៍ទី០២ ថ្ងៃទី ១២ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០០៧

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

រាជកិច្ច ឆ្នាំទី០៧ លេខ៦៦ សប្ដាហ៍ទី០១ ថ្ងៃទី ០៨ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០០៧

Rating: 5 / 1 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

រាជកិច្ច ឆ្នាំទី០៧ លេខ៦៥ សប្ដាហ៍ទី០១ ថ្ងៃទី ០៤ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០០៧

Rating: 5 / 1 vote  
Only registered and logged in users can rate this file
 
Powered by Phoca Download

ស្វែងរក

បទដ្ឋានគតិយុត្ត ១៩៩៣-បច្ចុប្បន្ន

អ្នក​កំពុង​ទស្សនា

យើង​មាន ភ្ញៀវ 50នាក់ និង សមាជិក 7នាក់ លើ​បណ្ដាញ

  • GarlandWhodo
  • Marcusfut
  • RedgeHak
  • SigmorPlUH
  • ChenorMuh
  • Hassanor
  • SportStationStore

ស្ថិតិ​អ្នក​ទស្សនា

ថ្ងៃ​នេះ367
ម្សិល​មិញ832
សប្តាហ៍នេះ3651
ខែនេះ12966
សរុប979319