ឯកសារដែលមានក្នុងគេហទំព័រ http://www.khmerlaws.com អ្នកស្រាវជ្រាវ និង សាធារណជនអាចទាញយកដោយពុំគិតថ្លៃ។​ ក្រុម​ការងារ khmerlaws.com មានគោលបំណងចែកជូនដល់សាធារណជនសម្រាប់ជាការផ្សព្វផ្សាយ អប់រំគ្មានគោលដៅធ្វើអាជីវកម្មឡើយ។ មាត្រា១០នៃច្បាប់ស្ដីពី សិទ្ធិអ្នកនិពន្ធ និង សិទ្ធិប្រហាក់ប្រហែល អនុម័តថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៣ បានបញ្ញត្ដិនូវស្នាដៃដែលមិនស្ថិតនៅក្រោមកិច្ចការពារនៃច្បាប់នេះមានដូចជា៖ ក. រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ច្បាប់ ព្រះរាជក្រឹត្យ អនុក្រឹត្យ និង លិខិតបទដ្ឋានផ្លូវការនានា។ ខ. ប្រកាស សេចក្ដីសម្រេច លិខិតបញ្ជាក់ សារាចរណែនាំផ្សេងៗដែលចេញដោយអង្គការរដ្ឋ។ គ. សេចក្ដីសម្រេច សាលក្រម ឬ សាលដីកាផ្សេងៗរបស់តុលាការ។ ឃ. អត្ថបទបកប្រែជាភាសាបរទេសនៃអត្ថបទក្នុងចំនុច ក និង ចំណុចខ និង ចំណុច គ ខាងលើក្នុងមាត្រានេះគំនិត នីតិវិធី ប្រព័ន្ធ របៀបប្រតិបត្តិការ ទស្សនៈ គោលការណ៍ ការរករកឃើញ ឬ ទិន្នន័យសាមញ្ញទោះបីត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយអត្ថាធិប្បាយ ពន្យល់ ឬ មានក្នុងស្នាដៃណាមួយក៏ដោយ៕
Up

ប្រកាស

ប្រកាសលេខ ៣៩៣ សហវ. ប្រក ស្តីពីការធ្វើបច្ចុប្បន្មកម្មសមាសភាពគណៈកម្មាធិការដឹកនាំ និងក្រុមការងារបច្ចេកទេស សម្រាប់អនុវត្តយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍វិស័យហិរញ្ញវត្ថុ ២០១១-២០២០

Rating: 5 / 1 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ប្រកា​សលេខ ២៨៨ សហវ ប្រក ស្តីពី​ការបង្កើត​ក្រុមការងារ​បច្ចេកទេស​ស​ម្រា​ប់​សិក្សា​

ពី​គោលនយោបាយ​លើកទឹកចិត្ត​ផ្នែក​ពន្ធ ដើម្បី​អភិវឌ្ឍន៍​វិស័យ​មូល​ប​ត្រ​នៅ​កម្ពុជា

Rating: 5 / 1 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ប្រកា​សលេខ ១០១ សហវ. ប្រក ស្តីពី​ការដាក់​ឱ្យប្រើ​ស្តង់ដារ​របាយការណ៍​ទាក់ទង​

នឹង​ហិរញ្ញវត្ថុ​សម្រាប់​ក្រុមហ៊ុន​បោះផ្សាយ​លក់​មូល​ប​ត្រ​ជា​សាធារណៈ

Rating: 5 / 1 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ប្រកា​សលេខ ០១៦ គ.ម.ក.ប្រក ស្តីពី​ការរៀបចំ និង​ការប្រព្រឹត្តទៅ

​នៃ​អង្គភាព​សវនកម្ម​ផ្ទៃ​ក្នុងនៃ​គណៈកម្មការ​មូល​ប​ត្រ​កម្ពុជា

Rating: 5 / 1 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ប្រកា​សលេខ ០១៥ គ.ម.ក.ប្រក ស្តីពី​ការរៀបចំ និង​ការប្រព្រឹត្តទៅ​នៃ​

នាយកដ្ឋាន​ត្រួតពិនិត្យ​ទីផ្សារ​មូល​ប​ត្រ នៃ​គណៈកម្មការ​មូល​ប​ត្រ​កម្ពុជា

Rating: 5 / 1 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ប្រកា​សលេខ ០១៤ គ.ម.ក.ប្រក ស្តីពី​ការរៀបចំ និង​ការប្រព្រឹត្តទៅ​នៃ​នាយកដ្ឋាន

​ស្រាវជ្រាវ បណ្តុះបណ្តាល​អភិវឌ្ឍន៍​ទីផ្សារ​មូល​ប​ត្រ និង​ទំនាក់ទំនង​អន្តរជាតិ

Rating: 5 / 1 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ប្រកា​សលេខ ០១៣ គ.ម.ក.ប្រក ស្តីពី​អភិបាលកិច្ច​សាជីវកម្ម សម្រាប់​សហគ្រាស​សាធារណៈ​បោះផ្សាយ​លក់​មូល​ប​ត្រ​ជា​សាធារណៈ

Rating: 5 / 1 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ប្រកា​សលេខ ០១៣ គ.ម.ក.ប្រក ស្តីពី​ការរៀបចំ និង​ការប្រព្រឹត្តទៅ​នៃ​នាយកដ្ឋាន

​ត្រួតពិនិត្យ​អន្តរការី​មូល​ប​ត្រ​នៃ​គណៈកម្មការ​មូល​ប​ត្រ​កម្ពុជា

Rating: 5 / 1 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ប្រកា​សលេខ ០១២ គ.ម.ក.ប្រក ស្តីពី​ការទទួលស្គាល់​ក្រុមហ៊ុន

​ផ្តល់​សេវា​វាយតម្លៃ​នៅក្នុង​វិស័យ​មូល​ប​ត្រ

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ប្រកា​សលេខ ០១២ គ.ម.ក.ប្រក ស្តីពី​ការរៀបចំ និង​ការប្រព្រឹត្តទៅ​នៃ​នាយកដ្ឋាន

​គ្រប់គ្រង​ការបោះ​ផ្សាយ​លក់​មូល​ប​ត្រ​នៃ​គណៈកម្មការ​មូល​ប​ត្រ​កម្ពុជា

Rating: 5 / 1 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ប្រកា​សលេខ០១១ គ.ម.ក.ប្រក ស្តីពី​ការផ្តល់​ការអនុញ្ញាត​ធ្វើជា​ប្រតិបត្តិ​ករទី​ផ្សា​រ

មូល​ប​ត្រ ប្រតិបត្តិ​ករ​ប្រព័ន្ធ​ផាត់ទាត់ និង​ទូទាត់​មូល​ប​ត្រ និង​ប្រតិបត្តិ​ករ​រក្សាទុក​មូល​ប​ត្រ

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ប្រកា​សលេខ០០៩ គ.ម.ក.ប្រក ស្តីពី​ការផ្តល់​អាជ្ញា​បណ្ណ​ដល់​ក្រុមហ៊ុន​មូល​ប​ត្រ

និង​ភ្នាក់ងារ​ក្រុមហ៊ុន​មូល​ប​ត្រ  

Rating: 5 / 1 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ប្រកា​សលេខ ០០៩ គ.ម.ក. ប្រក ស្តីពី​ការទទួលស្គាល់​ភ្នាក់ងារ​បញ្ជិកា​មូល​ប​ត្រ

ភ្នាក់ងារ​ចុះបញ្ជី​ផ្ទេរ​មូល​ប​ត្រ និង ភ្នាក់ងារ​ទូទាត់

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ប្រកា​សលេខ ០០៨ គ.ម.ក.ប្រក ស្តីពី​ការរៀបចំ និង​ការប្រព្រឹត្តទៅ​

នៃ​នាយកដ្ឋាន​កិច្ចការ​គតិយុត្ត​នៃ​គណៈកម្មការ​មូល​ប​ត្រ​កម្ពុជា

Rating: 5 / 2 votes  
Only registered and logged in users can rate this file

ប្រកា​សលេខ ០០៨ គ.ម.ក. ប្រក ស្តីពី​ការទទួលស្គាល់​ភ្នាក់ងារ​ទូទាត់​សាច់ប្រាក់

​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​មូល​ប​ត្រ

Rating: 5 / 1 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ប្រកា​សលេខ ០០៧ គ.ម.ក.ប្រក ស្តីពី​ការរៀបចំ និង​ការប្រព្រឹត្តទៅ​នៃ​

នាយកដ្ឋាន​រដ្ឋបាល និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​នៃ​គណៈកម្មការ​មូល​ប​ត្រ​កម្ពុជា

Rating: 5 / 1 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ប្រកាសលេខ ០០៦ គ.ម.ក. ប្រក ស្តីពីការដាក់ឱ្យអនុវត្តវិធានប្រតិបត្តិការទីផ្សារមូលបត្រ

Rating: 5 / 1 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ប្រកា​សលេខ ០០៥ គ.ម.ក. ប្រក ស្តីពីការដាក់ឱ្យអនុវត្តវិធានប្រតិបត្តិការផាត់ទាត់

និងទូទាត់មូលបត្រ

Rating: 5 / 1 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ប្រកា​សលេខ ០០៥ គ.ម.ក.ប្រក ស្តីពី​ការទទួលស្គាល់​ក្រុមហ៊ុន​គណនេយ្យ​ជំនាញ

ផ្តល់​សេវា​នៅក្នុង​វិស័យ​មូល​ប​ត្រ

Rating: 5 / 1 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ប្រកា​សលេខ ០០៤ គ.ម.ក. ប្រក ស្តីពី​ការដាក់ឱ្យ​អនុវត្ត​វិធាន​ចុះបញ្ជី​លក់​មូល​ប​ត្រ​កម្មសិទ្ធិ

Rating: 5 / 1 vote  
Only registered and logged in users can rate this file
 
Powered by Phoca Download

ស្វែងរក

បទដ្ឋានគតិយុត្ត ១៩៩៣-បច្ចុប្បន្ន

អ្នក​កំពុង​ទស្សនា

យើង​មាន ភ្ញៀវ 21នាក់ និង គ្មាន​សមាជិក លើ​បណ្ដាញ

ស្ថិតិ​អ្នក​ទស្សនា

ថ្ងៃ​នេះ92
ម្សិល​មិញ89
សប្តាហ៍នេះ308
ខែនេះ388
សរុប1042202