ឯកសារដែលមានក្នុងគេហទំព័រ http://www.khmerlaws.com អ្នកស្រាវជ្រាវ និង សាធារណជនអាចទាញយកដោយពុំគិតថ្លៃ។​ ក្រុម​ការងារ khmerlaws.com មានគោលបំណងចែកជូនដល់សាធារណជនសម្រាប់ជាការផ្សព្វផ្សាយ អប់រំគ្មានគោលដៅធ្វើអាជីវកម្មឡើយ។ មាត្រា១០នៃច្បាប់ស្ដីពី សិទ្ធិអ្នកនិពន្ធ និង សិទ្ធិប្រហាក់ប្រហែល អនុម័តថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៣ បានបញ្ញត្ដិនូវស្នាដៃដែលមិនស្ថិតនៅក្រោមកិច្ចការពារនៃច្បាប់នេះមានដូចជា៖ ក. រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ច្បាប់ ព្រះរាជក្រឹត្យ អនុក្រឹត្យ និង លិខិតបទដ្ឋានផ្លូវការនានា។ ខ. ប្រកាស សេចក្ដីសម្រេច លិខិតបញ្ជាក់ សារាចរណែនាំផ្សេងៗដែលចេញដោយអង្គការរដ្ឋ។ គ. សេចក្ដីសម្រេច សាលក្រម ឬ សាលដីកាផ្សេងៗរបស់តុលាការ។ ឃ. អត្ថបទបកប្រែជាភាសាបរទេសនៃអត្ថបទក្នុងចំនុច ក និង ចំណុចខ និង ចំណុច គ ខាងលើក្នុងមាត្រានេះគំនិត នីតិវិធី ប្រព័ន្ធ របៀបប្រតិបត្តិការ ទស្សនៈ គោលការណ៍ ការរករកឃើញ ឬ ទិន្នន័យសាមញ្ញទោះបីត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយអត្ថាធិប្បាយ ពន្យល់ ឬ មានក្នុងស្នាដៃណាមួយក៏ដោយ៕

សមាគមស្រាវជ្រាវ និងផ្សព្វផ្សាយ​ច្បាប់ខ្មែរ

សេចក្តីកំណត់ចំពោះមាននីមួយៗនៃក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី

សេចក្តីកំណត់ចំពោះមាននីមួយៗនៃក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណីត្រូវបានបោះពុម្ភនៅរាជធានីភ្នំពេញ ដោយការិយាល័យកម្មវិធីសហប្រតិបត្តិការផ្នែកច្បាប់ និង តុលាការរ នៅក្រសួងយិត្តិធម៌នៃព្រុះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០០៧។ សូមចូលទៅកាន់ 

ការគ្រប់គ្រងដោយឈឺឆ្អាល

កិច្ចការស្រាវជ្រាវស្តីពី "ការគ្រប់គ្រងដោយឈឺឆ្អាល" ត្រូវបានដាក់បញ្ចូលនៅនៅក្នុងគេហទំព័រនេះ នៅថ្ងៃទី ១០ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៣។ ដើម្បីទាញយក សូមចូលទៅកាន់ 

ទំព័រ​ទី 44 ​ទាំងអស់ 47 ទំព័រ

ស្វែងរក

បទដ្ឋានគតិយុត្ត ១៩៩៣-បច្ចុប្បន្ន

អ្នក​កំពុង​ទស្សនា

យើង​មាន ភ្ញៀវ 81នាក់ និង គ្មាន​សមាជិក លើ​បណ្ដាញ

ស្ថិតិ​អ្នក​ទស្សនា

ថ្ងៃ​នេះ32
ម្សិល​មិញ6
សប្តាហ៍នេះ38
ខែនេះ38
សរុប1041852