ឯកសារដែលមានក្នុងគេហទំព័រ http://www.khmerlaws.com អ្នកស្រាវជ្រាវ និង សាធារណជនអាចទាញយកដោយពុំគិតថ្លៃ។​ ក្រុម​ការងារ khmerlaws.com មានគោលបំណងចែកជូនដល់សាធារណជនសម្រាប់ជាការផ្សព្វផ្សាយ អប់រំគ្មានគោលដៅធ្វើអាជីវកម្មឡើយ។ មាត្រា១០នៃច្បាប់ស្ដីពី សិទ្ធិអ្នកនិពន្ធ និង សិទ្ធិប្រហាក់ប្រហែល អនុម័តថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៣ បានបញ្ញត្ដិនូវស្នាដៃដែលមិនស្ថិតនៅក្រោមកិច្ចការពារនៃច្បាប់នេះមានដូចជា៖ ក. រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ច្បាប់ ព្រះរាជក្រឹត្យ អនុក្រឹត្យ និង លិខិតបទដ្ឋានផ្លូវការនានា។ ខ. ប្រកាស សេចក្ដីសម្រេច លិខិតបញ្ជាក់ សារាចរណែនាំផ្សេងៗដែលចេញដោយអង្គការរដ្ឋ។ គ. សេចក្ដីសម្រេច សាលក្រម ឬ សាលដីកាផ្សេងៗរបស់តុលាការ។ ឃ. អត្ថបទបកប្រែជាភាសាបរទេសនៃអត្ថបទក្នុងចំនុច ក និង ចំណុចខ និង ចំណុច គ ខាងលើក្នុងមាត្រានេះគំនិត នីតិវិធី ប្រព័ន្ធ របៀបប្រតិបត្តិការ ទស្សនៈ គោលការណ៍ ការរករកឃើញ ឬ ទិន្នន័យសាមញ្ញទោះបីត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយអត្ថាធិប្បាយ ពន្យល់ ឬ មានក្នុងស្នាដៃណាមួយក៏ដោយ៕

សមាគមស្រាវជ្រាវ និងផ្សព្វផ្សាយ​ច្បាប់ខ្មែរ

សៀវភៅណែនាំស្តីពីពន្ធប៉ាតង់

សៀវភៅណែនាំស្តីពីពន្ធប៉ាតង់ ឆ្នាំ២០១៣, បោះផ្សាយដោយ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ

Khmerlaws License  Page 01

ព្រះរាជក្រម នស/រកម/០១១១/០០១ ស្ដីពី ការប្រកាសឲ្យប្រើច្បាប់ ស្ដីពី ការ អនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីបត្យាប័នរវាងរាជរដ្ឋាភិបាល នៃព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជា និងរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១១

ព្រះរាជក្រម នស/រកម/០១១១/០០១ ស្ដីពី ការប្រកាសឲ្យប្រើច្បាប់ ស្ដីពី ការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀង​ស្ដីពី​បត្យាប័នរវាងរាជរដ្ឋាភិបាល នៃព្រះរាជាណាចក្រ    កម្ពុជា និងរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១១

ព្រះរាជក្រម នស/រកម/១២១១/០០២០ ស្ដីពីការប្រកាសឲ្យប្រើច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងអាស៊ីតខ្លាំង ចុះថ្ងៃទី២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១១

ព្រះរាជក្រម នស/រកម/១២១១/០០២០ ស្ដីពីការប្រកាសឲ្យប្រើច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងអាស៊ីតខ្លាំង ចុះថ្ងៃទី២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១១

ព្រះរាជក្រម នស/រកម/១២១១/០០២១ ស្ដីពីការប្រកាសឲ្យប្រើច្បាប់ស្ដីពីពន្ធនាគា ចុះថ្ងៃទី ២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១១

ព្រះរាជក្រម នស/រកម/១២១១/០០២១ ស្ដីពីការប្រកាសឲ្យប្រើច្បាប់ស្ដីពីពន្ធនាគា ចុះថ្ងៃទី ២១ ​ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១១

ទំព័រ​ទី 7 ​ទាំងអស់ 47 ទំព័រ

ស្វែងរក

បទដ្ឋានគតិយុត្ត ១៩៩៣-បច្ចុប្បន្ន

អ្នក​កំពុង​ទស្សនា

យើង​មាន ភ្ញៀវ 37នាក់ និង គ្មាន​សមាជិក លើ​បណ្ដាញ

ស្ថិតិ​អ្នក​ទស្សនា

ថ្ងៃ​នេះ59
ម្សិល​មិញ127
សប្តាហ៍នេះ186
ខែនេះ266
សរុប1042080