ឯកសារដែលមានក្នុងគេហទំព័រ http://www.khmerlaws.com អ្នកស្រាវជ្រាវ និង សាធារណជនអាចទាញយកដោយពុំគិតថ្លៃ។​ ក្រុម​ការងារ khmerlaws.com មានគោលបំណងចែកជូនដល់សាធារណជនសម្រាប់ជាការផ្សព្វផ្សាយ អប់រំគ្មានគោលដៅធ្វើអាជីវកម្មឡើយ។ មាត្រា១០នៃច្បាប់ស្ដីពី សិទ្ធិអ្នកនិពន្ធ និង សិទ្ធិប្រហាក់ប្រហែល អនុម័តថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៣ បានបញ្ញត្ដិនូវស្នាដៃដែលមិនស្ថិតនៅក្រោមកិច្ចការពារនៃច្បាប់នេះមានដូចជា៖ ក. រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ច្បាប់ ព្រះរាជក្រឹត្យ អនុក្រឹត្យ និង លិខិតបទដ្ឋានផ្លូវការនានា។ ខ. ប្រកាស សេចក្ដីសម្រេច លិខិតបញ្ជាក់ សារាចរណែនាំផ្សេងៗដែលចេញដោយអង្គការរដ្ឋ។ គ. សេចក្ដីសម្រេច សាលក្រម ឬ សាលដីកាផ្សេងៗរបស់តុលាការ។ ឃ. អត្ថបទបកប្រែជាភាសាបរទេសនៃអត្ថបទក្នុងចំនុច ក និង ចំណុចខ និង ចំណុច គ ខាងលើក្នុងមាត្រានេះគំនិត នីតិវិធី ប្រព័ន្ធ របៀបប្រតិបត្តិការ ទស្សនៈ គោលការណ៍ ការរករកឃើញ ឬ ទិន្នន័យសាមញ្ញទោះបីត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយអត្ថាធិប្បាយ ពន្យល់ ឬ មានក្នុងស្នាដៃណាមួយក៏ដោយ៕

សមាគមស្រាវជ្រាវ និងផ្សព្វផ្សាយ​ច្បាប់ខ្មែរ

ព្រះរាជក្រម នស/រកម/០១១២/០០១ ស្ដីពី ការប្រកាសឲ្យប្រើច្បាប់ ស្ដីពី ការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀន ចុះថ្ងៃទី០២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១២

"ព្រះរាជក្រម នស/រកម/០១១២/០០១ ស្ដីពី ការប្រកាសឲ្យប្រើច្បាប់ ស្ដីពី ការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀន ចុះថ្ងៃទី០២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១២"បានដាក់បញ្ចូលក្នុងគេហទំព័រនេះហើយ។ ដើម្បីទទួលបានឯកសារនេះ សូមចូលទៅកាន់៖ 

ព្រះរាជក្រម នស/រកម/០១១២/០០៥ ស្ដីពី ការប្រកាសឲ្យប្រើច្បាប់ ស្ដីពី ការគ្រប់គ្រងថ្នាំកសិកម្ម និង ​ជី​កសិកម្ម ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១២

"ព្រះរាជក្រម នស/រកម/០១១២/០០៥ ស្ដីពី ការប្រកាសឲ្យប្រើច្បាប់ ស្ដីពី ការគ្រប់គ្រងថ្នាំកសិកម្ម និង ជីកសិកម្ម ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១២"បានដាក់បញ្ចូលក្នុងគេហទំព័រនេះហើយ។ ដើម្បីទទួលបានឯកសារនេះ សូមចូលទៅកាន់ ៖ 

ព្រះរាជក្រម នស/រកម/០១១២/០០៤ ស្ដីពី ការប្រកាសឲ្យប្រើច្បាប់ ស្ដីពីលទ្ធកម្មសាធារណៈ ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០១២

"ព្រះរាជក្រម នស/រកម/០១១២/០០៤ ស្ដីពី ការប្រកាសឲ្យប្រើច្បាប់ ស្ដីពីលទ្ធកម្មសាធារណៈ ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០១២" បានបញ្ចូលក្នុងគេហទំព័រនេះហើយ។ ដើម្បីទទួលបានឯកសារនេះ សូមចូលទៅកាន់ ៖ 

ទំព័រ​ទី 8 ​ទាំងអស់ 47 ទំព័រ

ស្វែងរក

បទដ្ឋានគតិយុត្ត ១៩៩៣-បច្ចុប្បន្ន

អ្នក​កំពុង​ទស្សនា

យើង​មាន ភ្ញៀវ 10នាក់ និង គ្មាន​សមាជិក លើ​បណ្ដាញ

ស្ថិតិ​អ្នក​ទស្សនា

ថ្ងៃ​នេះ59
ម្សិល​មិញ127
សប្តាហ៍នេះ186
ខែនេះ266
សរុប1042080