ឯកសារដែលមានក្នុងគេហទំព័រ http://www.khmerlaws.com អ្នកស្រាវជ្រាវ និង សាធារណជនអាចទាញយកដោយពុំគិតថ្លៃ។​ ក្រុម​ការងារ khmerlaws.com មានគោលបំណងចែកជូនដល់សាធារណជនសម្រាប់ជាការផ្សព្វផ្សាយ អប់រំគ្មានគោលដៅធ្វើអាជីវកម្មឡើយ។ មាត្រា១០នៃច្បាប់ស្ដីពី សិទ្ធិអ្នកនិពន្ធ និង សិទ្ធិប្រហាក់ប្រហែល អនុម័តថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៣ បានបញ្ញត្ដិនូវស្នាដៃដែលមិនស្ថិតនៅក្រោមកិច្ចការពារនៃច្បាប់នេះមានដូចជា៖ ក. រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ច្បាប់ ព្រះរាជក្រឹត្យ អនុក្រឹត្យ និង លិខិតបទដ្ឋានផ្លូវការនានា។ ខ. ប្រកាស សេចក្ដីសម្រេច លិខិតបញ្ជាក់ សារាចរណែនាំផ្សេងៗដែលចេញដោយអង្គការរដ្ឋ។ គ. សេចក្ដីសម្រេច សាលក្រម ឬ សាលដីកាផ្សេងៗរបស់តុលាការ។ ឃ. អត្ថបទបកប្រែជាភាសាបរទេសនៃអត្ថបទក្នុងចំនុច ក និង ចំណុចខ និង ចំណុច គ ខាងលើក្នុងមាត្រានេះគំនិត នីតិវិធី ប្រព័ន្ធ របៀបប្រតិបត្តិការ ទស្សនៈ គោលការណ៍ ការរករកឃើញ ឬ ទិន្នន័យសាមញ្ញទោះបីត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយអត្ថាធិប្បាយ ពន្យល់ ឬ មានក្នុងស្នាដៃណាមួយក៏ដោយ៕

សមាគមស្រាវជ្រាវ និងផ្សព្វផ្សាយ​ច្បាប់ខ្មែរ

រាជកិច្ចទាំង០៨លេខដែលបានចេញផ្សាយក្នុងខែមករា ឆ្នាំ២០១២

រាជកិច្ចទាំង០៨លេខដែលបានចេញផ្សាយក្នុងខែមករា ឆ្នាំ២០១២ បានដាក់បញ្ចូលក្នុងគេហទំព័រនេះហើយ។ ដើម្បីទទួលបានឯកសារនេះ សូមចូលទៅកាន់ ៖ 

សេចក្ដីផ្ដើមនីតិកម្ពុជា ២០១២

សេចក្ដីផ្ដើមនីតិកម្ពុជា គឺជាកម្រងអត្ថបទវិភាគ និងជាទស្សនៈទានទូទៅនៃច្បាប់កម្ពុជា ដែលក្នុងនោះរួមមាន៖ សញាណ​ទូទៅ​នៃប្រព័ន្ធកម្ពុជា សញ្ញាណទូទៅនៃក្រមរដ្ឋប្បវេណី សញ្ញាណទូទៅនៃក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី សញ្ញាណ​ទូទៅ​នីតិគ្រួសារ ការដោះស្រាយវិវាទ​ក្រៅ​ប្រព័ន្ឌ​តុលាការ ធាតុផ្សំ​នៃ​បទ​ល្មើស​ព្រហ្មទណ្ឌ សញ្ញាណ​ទូទៅ​នៃ​ក្រម​​នីតិវិធី​ព្រហ្មទណ្ឌ នីតិ​រដ្ឋបាល​​និង​​វិមជ្ឈការ កម្មសិទ្ធិ​បញ្ញារ សេច​ក្តី​ផ្តើម​នៃនីតិ​ការងារ សេចក្តីផ្តើម​នៃនីតិ​ភូមិ​បាល​ សេចក្តី​ផ្តើម​នៃ​ច្បាប់​អប់រំ ស្រ្តី​និង​ច្បាប់​នៅកម្ពុជា នីតិបត្យាប័ន ជាដើម។ល។

ប្រភព៖ http://www.kas.de/kambodscha/en/publications/31083/

ទាញយក៖ 

Inroduction to Cambodian Law Page 001

រាជកិច្ចទាំង០៨លេខដែលបានចេញផ្សាយក្នុងខែ ធ្នូ ឆ្នាំ២០១១

 រាជកិច្ចទាំង០៨លេខដែលបានចេញផ្សាយក្នុងខែ ធ្នូ ឆ្នាំ២០១១ ត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងគេហទំព័រនេះហើយ។ ដើម្បីទទួលបានឯកសារនេះ សូមចូលទៅកាន់៖

រាជកិច្ចទាំង០៨លេខដែលបានចេញផ្សាយក្នុងខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១១

រាជកិច្ចទាំង០៨លេខដែលបានចេញផ្សាយក្នុងខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១១ ត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងគេហទំព័រនេះហើយ។ ដើម្បីទទួលបានឯកសារនេះ សូមចូលទៅកាន់៖

ទំព័រ​ទី 10 ​ទាំងអស់ 47 ទំព័រ

ស្វែងរក

បទដ្ឋានគតិយុត្ត ១៩៩៣-បច្ចុប្បន្ន

អ្នក​កំពុង​ទស្សនា

យើង​មាន ភ្ញៀវ 12នាក់ និង គ្មាន​សមាជិក លើ​បណ្ដាញ

ស្ថិតិ​អ្នក​ទស្សនា

ថ្ងៃ​នេះ59
ម្សិល​មិញ127
សប្តាហ៍នេះ186
ខែនេះ266
សរុប1042080